GàidhligEnglish

News Naidheachdan

12 May 2016

BBC CHARTER REVIEW

MG ALBA APPEALS FOR ‘FIRM COMMITMENT’ TO PROGRAMME-MAKING IN CHARTER TO BUILD ON SUCCESS OF BBC ALBA

MG ALBA today welcomed the commitment to Gaelic broadcasting in Scotland published in the White Paper on the BBC Royal Charter and appealed for a firm commitment to be made in the renewed Charter to enable BBC ALBA to build on its success.

The White Paper, which will form the basis of the Charter to be renewed prior to the end of 2016, states that the BBC should maintain its commitment to Gaelic language broadcasting through its partnership with MG ALBA.

MG ALBA (The Gaelic Media Service), which operates BBC ALBA in partnership with BBC Scotland, said the pledge was a welcome step in recognising BBC ALBA’s achievements but a major challenge lay ahead in securing its future.

The BBC currently contributes around 4.5 hours of original programming per week to BBC ALBA. In comparison, it is required by Parliament to contribute 10 hours per week of original programming to S4C, the Welsh language channel.

MG ALBA is seeking the same 10 hour commitment to be enshrined as part of the charter review process.

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA, said: “The value of Gaelic language broadcasting has been rightly recognised but if BBC ALBA – which is now firmly part of the Scottish broadcasting landscape – is to progress and prosper we need more original programming.

“There is widespread recognition across the political spectrum that the creative industries in Scotland will get a significant shot in the arm from us producing more programmes.

“BBC ALBA has been an outstanding success but audience deserves a more complete service and that means fewer repeats and more original programming.

“In the coming months and weeks we will continue to strive to build support for an unequivocal commitment to be made to a minimum number of hours of programming for BBC ALBA and we urge all interested parties to support this aspiration.

“We remain extremely grateful for the support we have received from the BBC, Scottish and UK Governments and want to take the success of BBC ALBA to the next level.”

12 Cèitean 2016

MG ALBA A’ SIREADH RÙN LÀIDIR ANN AN CAIRT RÌOGHAIL A’ BhBC AIRSON BARRACHD PHRÒGRAMAN GÀIDHLIG GUS TOGAIL AIR SOIRBHEAS BBC ALBA

Chuir MG ALBA fàilte an-diugh air an dealas airson craoladh Gàidhlig ann an Alba a chaidh fhoillseachadh sa Phàipear Gheal air Cairt Rìoghail a’ BhBC agus dh’iarr iad gun deidheadh dealas seasmhach a thoirt seachad ann an ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC gus togail air soirbheas BBC ALBA.

Tha am Pàipear Geal, a bhios na bhun-stèidh air a’ Chairt a bhios air ùrachadh suas gu deireadh 2016, a’ cur an cèill gum bu chòir don BhBC a dhealas airson craoladh Gàidhlig a ghleidheadh tron cho-bhanntachd aca le BBC ALBA.

Thuirt MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd le BBC Scotland, gu robh an gealltanas seo na cheum air an robhar a’ cur fàilte ann a bhith ag aithneachadh na chaidh a choileanadh leis an t-seanail ach gu robh dùbhlan mòr air thoiseach ann a bhith ga dìon san ùine air thoiseach.

Tha am BBC an-dràsta a’ cur mu 4.5 uairean a thìde de bhun-phrògraman gach seachdain gu ruige BBC ALBA. An coimeas, tha am BBC fo uallach reachdail 10 uairean a thìde de bhun-phrògraman gach seachdain a chuir gu ruige na seanail Cuimreach S4C.

Tha MG ALBA a’ sireadh an aon 10 uairean a thìde de phrògraman bhon BhBC airson BBC ALBA.

Thuirt Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA: “Tha e iomchaidh gun deach aithne a thoirt air luach craoladh Gàidhlig ach ma tha BBC ALBA – a tha a-nis mar bhun-stèidh den àrainneachd craolaidh ann an Alba – gu bhith adhartach agus soirbheachail feumaidh sinn an tuilleadh bhun-phrògraman.

“Tha aithneachadh ann bho air feadh nan pàrtaidhean poilitigeach air fad gum bi deagh thoraidhean ann airson nan gnìomhachasan cruthachail ann an Alba ma tha e comasach dhuinn an tuilleadh phrògraman a riochdachadh.

“Tha BBC ALBA air sàr shoirbheas fhaicinn ach tha an luchd-amhairc airidh air seirbheis nas coileanta agus tha sin a’ ciallachadh nas lugha de ath-chraolaidhean agus barrachd bun-phrògraman.

"Sna mìosan agus sna seachdainean air thoiseach bidh sinn a’ strì airson taic a thogail gus an tèid dealas soilleir a dhèanamh airson ìos-mheud de dh’uairean a thìde de phrògraman airson BBC ALBA a stèidheachadh agus tha sinn ag iarraidh air luchd-ùidhe taic a chuir ris a’ mhiann seo.

“Tha sinn gu daingeann air leth taingeil airson an taic a fhuair sinn bho BhBC, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na RA agus tha sinn airson soirbheas BBC ALBA a thoirt chun na h-ath ìre”.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman