GàidhligEnglish

News Naidheachdan

07 March 2016

TWELVE GAELIC NOMINATIONS AS CELTIC MEDIA FESTIVAL SHORTLIST PUBLISHED

A total of 12 Gaelic programmes from BBC ALBA and BBC Radio nan Gaidheal have been shortlisted in the 2016 Celtic Media Festival awards.

Over 500 entries were received from throughout the Celtic Nations for this year’s Festival which takes place in Dungarvan, Waterford from 20-22 April.

FilmG, MG ALBA’s Gaelic Short Film competition has also been shortlisted in the Kieran Hegarty Award for Innovation category while BBC Radio nan Gaidheal has once again been shortlisted in the Radio Station of the Year category – a category which the station won at the 2015 festival which was held in Inverness.

The BBC ALBA programmes which have been shortlisted in 2016 are:

Current Affairs:
Eòrpa – MH17 (Produced by BBC Gàidhlig) This programme brought together some of the relatives who lost family in the Malaysian Airlines tragedy in 2014 and relatives of those who lost their lives in the Lockerbie disaster of 1998.

Arts:
Brìgh a’ Chiùil (Produced by Bees Nees Media)
Polish arts company Song of the Goat made a bold experiment when they put on a new show at the Edinburgh Festival, which radically reimagined traditional Gaelic singing. Bees Nees media charted the group's progress as they researched the idea in Scotland over two years, learning what is to them an unknown language, through rehearsals at their home in Wroclaw, Poland, and culminating in a beautiful performance at St Giles' cathedral in Edinburgh at the height of the Fringe Festival 2014.

Drama:
Bannan (Produced by Young Films)
BBC ALBA’s flagship Gaelic Drama series produced by Young Films and shot entirely on location on the Isle of Skye

Entertainment:
Seirm (Produced by Bees Nees Media)
Filmed at Celtic Connections in Glasgow this five-part music series features rousing performances from an eclectic range of performers attending the world’s biggest winter music festival.

Factual Single:
Balaich na h-Àirde (Produced by Sorbier Productions)
The story of the four Smith brothers from the Isle of Lewis and their achievements in broadcasting, writing, acting and singing.

Am Balach MacCuidhein (Produced by Solus Productions)
A revealing and charming homage to Alexander McQueen one of the U.K's most avant-garde fashion designers who's heart belonged to the Hebrides.

Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive said: “We are delighted to see 12 programmes from BBC ALBA and BBC Radio nan Gaidheal on the shortlists for this year’s Celtic Media Festival and we congratulate all those involved in the various productions on their success in reaching this stage. We are also delighted to see FilmG nominated in the Kieran Hegarty award category after another very successful competition this year. We look forward very much to the festival visiting Dungarvan for the first time and to meeting up with our broadcasting colleagues from the other Celtic nations.”

In addition to its nomination in the Radio Station of the Year category BBC Radio nan Gaidheal also has a number of programmes shortlisted across the 23 categories:

• Blàr Loos (Radio Documentary) - which looks at the role of Highlanders in the battle with stories of the fallen, of survivors and some who were honoured
• Feasgar (Radio Magazine Show) - news, music, debate and entertainment presented by Cathy MacDonald
• Beag air Bheag (Radio Magazine Show) – John Urquhart guides Gaelic learners through the intricacies of the language
• Mire ri Moir aig a’ Mhòd (Radio Music Programme) – the biggest cèilidh at the Oban Mod 2015 with music and song and plenty of hilarity
• Cèilidh Rapal aig a’ Chidhe (Radio Music Programme) – live music from a strong collection of young musicians broadcast as part of the BBC Music Festival at the Quay
• Spòrs na Seachdain (Radio Sports) – Presenter John Morrison brings listeners and Island Games special from Jersey.

Marion Mackinnon, BBC Gàidhlig Managing Editor said: “I am delighted for our Eòrpa team and to see so many of Radio nan Gàidheal’s programmes being shortlisted for the Festival awards this year. I am particularly pleased with the variety of programmes that are on the shortlist and especially for those who have worked and contributed to the various programmes. We were proud to have won the Radio Station of the Year award in 2015 and we look forward hopefully to more success this year”.

Iain MacLeod from Bees Nees said: “Bees Nees are delighted that Brìgh a' Chiùil and Seirm have been nominated in two categories at the Celtic Media Festival. It's gratifying that our work has been recognised by our peers and credit goes to the hard working teams of creative people who made these programmes happen”.

Stornoway-based independent production company MacTV is also short-listed in the Sport category for its Lynsey Sharp - Get Out Strong, Commit programme which focused on athlete Lyndsey Sharp and her emotional outpouring which was one of the iconic moments from the 2014 Commonwealth Games and which had previously been broadcast on BBC ALBA.

For more information about the Celtic Media Festival visit www.celticmediafestival.co.uk

07 Màrt 2016

DUSAN PRÒGRAM GÀIDHLIG AINMICHTE AIR GEÀRR-LIOST FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Tha dusan prògram Gàidhlig bho BhBC ALBA agus Rèidio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach am-bliadhna, a thèid a chumail ann an Dùn Gharbhan, Waterford, bho 20-22 Giblean.

Tha FilmG, farpais nam filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA cuideachd air ainmeachadh ann an duais Kieran Hegarty sa ghnè Ùr-ghnàthachas. Tha BBC Rèidio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna – duais a choisinn iad ann an 2015 nuair a chaidh an Fhèis a chumail ann an Inbhir Nis.

Prògraman BBC ALBA a th’ air a’ gheàrr-liosta:

Cùisean làitheil:
Eòrpa – MH17 (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)
Thug am prògram seo cuid de na càirdean, a chaill teaghlaichean ann an tubaist-adhair Malaysian Airlines ann an 2014 agus ann an sgrios Lockerbie ann an 1998, còmhla.

Na h-Ealain:
Brìgh a’ Chiùil (Riochdaichte le Bees Nees Media)
Ghabh a’ chompanaidh ealain às a’ Phòlainn, Song of the Goat, ri dùbhlan sònraichte nuair a chur iad air adhart taisbeanadh ùr aig Fèis Dhùn Èideann le bhith a’ cur iad dreach mac-meanmnach air seinn ann an Gàidhlig. Lean Bees Nees iad bho rannsachadh is ionnsachadh air cànan nach b’ aithne dhaibh, gu ruith-thairis air an stuth ann am baile Wroclaw sa Phòlainn agus a’ crìochnachadh le taisbeanadh eireachdail ann an Cathair-eaglais Naomh Ghill aig Iomall Fèis Dhùn Èideann ann an 2014.

Dràma:
Bannan (Riochdaichte le Young Films)
Dràma BBC ALBA air a chlàradh air fad san Eilean Sgitheanach.

Dibhearsain:
Seirm (Riochdaichte le Bees Nees Media)
Air a chlàradh aig Fèis Celtic Connections ann an Glaschu, tha an t-sreath seo de chòig phrògraman a’ taisbeanadh luchd-ealain agus luchd-ciùil roghainneach a ghabh pàirt san fhèis geamhraidh as motha air an t-saoghal.

Aithriseachd Shingilte:
Balaich na h-Àirde (Riochdaichte le Sorbier Productions)
Sgeulachd nam bràithrean Mhic a’ Ghobhainn à Leòdhas agus na choilean iad ann an craoladh, sgrìobhadh, actadh agus seinn.

Am Balach MacCuidhein (Riochdaichte le Solus Productions)

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha sinn a’ cur fàilte mhòr air an naidheachd gu bheil dusan prògram Gàidhlig eadar BBC ALBA agus BBC Rèido nan Gàidheal air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach am-bliadhna. Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd air gach sgioba a bha an sàs anns na prògraman air fad. Tha e na thoileachas mòr dhuinn cuideachd FilmG fhaicinn air a gheàrr-liosta airson duais Kieran Hegarty às dèidh bliadhna shoirbheachail eile air a bhith ann airson an fharpais. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith cruinneachadh còmhla ann an Dùn Gharbhan le riochdairean craolaidh bho air feadh na dùthchannan Ceilteach eile”.

A thuilleadh air a bhith air an ainmeachadh airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha Rèidio nan Gàidheal air an ainmeachadh, le Blàr Loos (Prògram Aithris Rèidio); Feasgar (Prògram Làitheil Rèidio); Beag air Bheag (Prògram Rèidio airson Luchd Ionnsachaidh); Mire ri Mòir aig a’ Mhòd (Prògram Ciùil Rèidio); Cèilidh Rapal aig a’ Chidhe (Prògram Ciùil Rèidio). Tha cuideachd Spòrs na Seachdain ainmichte sa ghnè Spòrs Rèidio.

Thuirt Marion NicFhionghuin, Stiùiriche Deasachaidh BBC Gàidhlig: “Tha mi cho toilichte airson sgioba Eòrpa agus toilichte a bhith a’ faicinn uiread de phrògraman Rèidio nan Gàidheal air a’ gheàrr-liosta airson duaisean aig Fèis na bliadhna ’sa. Tha mi gu h-àraid toilichte leis an fharsaingeachd de phrògraman a th’ air a’ gheàrr-liosta agus dhaibhsan a bha ag obair agus a ghabh pàirt sna diofar phrògraman. Bha sinn air leth moiteil duais Stèisean Rèidio na Bliadhna a bhuannachadh ann an 2015 agus tha sinn a’ coimhead air adhart, agus ann an dòchas, ri tuilleadh soirbheachas am-bliadhna”.

Thuirt Iain MacLeòid bhon chompanaidh Bees Nees: “Tha Bees Nees a’ cur fàilte air an naidheachd gun deach Brìgh a' Chiùil agus Seirm an ainmeachadh airson duaisean aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach. Tha an t-urram seo a’ ciallachadh mòran dhuinne mar chompanaidh agus tha na sgiobaidhean cruthachail a bha ag obair air na prògraman rim moladh airson an obair ionmholta a rinn iad”.

Tha an companaidh riochdachaidh neo-eisimeileach, Mactv, a tha stèidhichte ann an Steòrnabhagh, air an ainmeachadh sa ghnè Spòrs airson a’ phrògram aca Lynsey Sharp - Get Out Strong, Commit a thug sùil air an lùth-chleasaiche agus na h-oidhirpean làn fhaireachdainn aice ann an geamaichean a’ Cho-fhlaitheis ann an 2014, a chaidh a chraoladh cheana air BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachaidh thèid gu www.celticmediafestival.co.uk


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman