GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 May 2016

NEW BOARD MEMBERS NAMED FOR MG ALBA

MG ALBA (The Gaelic Media Service) has welcomed the news that Ofcom has today (Friday 6 May) appointed two new Board members with Mairi Kidd and Calum Ferguson taking up their respective roles with effect from 1/5/16 for a period of 4 years.

Maggie Cunningham (Chairman), David Brew, Jo MacDonald and Dugald MacAulay have also been reappointed with terms running for four years. MG ALBA also bid farewell to Alasdair MacCaluim whose term on the board has come to an end after eight years.

Follow this link for more information on the new members.

6 Cèitean 2016

BUILL ÙRA BÒRD MG ALBA AIR AN AINMEACHADH

Tha MG ALBA a’ cur fàilte air an naidheachd a chaidh fhoillseachadh le Ofcom an-diugh (Dihaoine 6 Cèitean) gu bheil dà bhall ùra air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA. Thòisich Mairi Kidd agus Calum Fearghasdan sna dreuchdan air 1/5/16 airson teirm ceithir bliadhna.

Chaidh Maggie Choineagan (Cathraiche), Daibhidh Brew, Jo NicDhòmhnaill agus Dùghall MacAmhlaigh ath-shuidheachadh airson teirm ceithir bliadhna eile. Tha MG ALBA cuideachd a’ leigeil soraidh slàn le Alasdair MacCaluim, a tha a’ fàgail bòrd na buidhne às dèidh ochd bliadhna.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na buill ùra an seo.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman