GàidhligEnglish

News Naidheachdan

Sunday 19 June 2016

BBC ALBA BUILDS ON SUCCESS WITH NEW DRAMA EPISODES

Filming of Bannan a major boost for independent TV production sector

Annual report 2015-16

A new series of episodes of the popular BBC ALBA drama Bannan has been commissioned, it was announced today.

The filming of a further five episodes of the programme will give a significant boost to the creative industries in Scotland.

Funded by MG ALBA – the Gaelic Media Service - Bannan is filmed on the Isle of Skye and is produced by The Inbetweeners’ Chris Young and directed by Tony Kearney.

To date, 18 episodes have been filmed and the drama has proved to be one of the most watched programmes on BBC ALBA.

Announcing the new episodes at a preview screening at the Edinburgh Film Festival today (Sunday), Chris Young said: “As we host the premiere of the latest series of Bannan at the Edinburgh International Film Festival, there is no better way to celebrate the show's continuing success than with this tremendous news. With these new episodes Bannan will be heading in an exciting new direction. Shooting starts in August so watch this space.”

As well as the new Bannan episodes, MG ALBA said today its vision remains to ‘build on the success of the channel’.

Launching its annual report in Edinburgh, chairperson Maggie Cunningham, said: “We’re delighted the channel enjoys very high levels of awareness in Scotland, offering both Gaelic speakers and non-Gaelic speakers unique programmes of interest and value.

“We continue to work on increasing our already significant impact on the independent production sector in Scotland, as we increase our expenditure on the sector and help create a culture of ambition and aspiration in our creative community and nowhere is this most evident than in our commitment to Bannan.”

However, Ms Cunningham said the channel needs further investment to develop.

She said: “Our audience is over-reliant on repeat material and this is the most serious deficit in our service on BBC ALBA. In our discussions with the UK Government and with the BBC, we have made clear that an increased level of content is essential in service development and it is vital that elements of our content are a “must watch” for the younger Gaelic demographic. We need a greater number of original programmes and a wider variety of content.

“This is an ideal time to invest in BBC ALBA, with the renewal of the BBC’s Charter at the end of this year. We have made strong representation to both the BBC and the UK Government over the past year. We believe that the BBC must make the same core commitment to BBC ALBA as it has done to S4C in Wales for the past 30 years, that is, a minimum of 10 hours per week of original BBC programming. For BBC ALBA, that means a commitment of an additional five hours per week.”

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “In 2015-16 we made a significant investment in high quality new or original Gaelic production, with a spend of £9.9m generating 454 hours from 26 different production companies. Of that, £8.6m was spent with the independent production sector. An economic impact report confirmed that almost 300 jobs result from MG ALBA’s activities, 40% of which are based in the Highlands and Islands.

“Over the last year the channel has maintained a very strong performance. It is continually evident that the greatest demand is for new or original programmes. With only 13.3 hours of first-run programmes on average each week – a repeat ratio of 74% - it was significant that the core audience increased their average weekly viewing time from 4.4 to 4.8 hours and the national audience from 1.7 to 1.8 weekly hours.

“BBC ALBA was not exempt from the wider trends affecting linear television viewership, with average weekly reach in Scotland falling slightly to 15%, still well ahead of the benchmark expectation of 10%. Online viewing of our Gaelic media content continued to face the double challenge of discoverability on a densely populated iPlayer and poor broadband provision in many areas of core viewership. Many Gaelic-speaking communities still do not enjoy the necessary bandwidth or reliability required for the streaming of audio-visual content on the iPlayer.”

Read the annual report here

19 Ògmhios 2016

BBC ALBA A’ TOGAIL AIR SOIRBHEAS LE PRÒGRAMAN ÙRA DRÀMA

Filmeadh Bannan na thaic mhòir airson na roinne riochdachaidh neo-eisimileach Tbh

Annual report 2015-16

Chaidh fhoillseachadh an-diugh gun deach sreath ùr de dhràma shoirbheachail BBC ALBA, Bannan, a choimiseanadh.

Bidh am filmeadh seo de chòig phrògraman a bharrachd a’ toirt taic mhòr don ghnìomhachas chruthachail ann an Alba.

Maoinichte le MG ALBA, tha Bannan clàraichte air an Eilean Sgitheanach, riochdaichte le Chris Young (The Inbetweeners) agus stiùirichte le Tony Kearney.

Gu ruige seo, tha 18 prògraman air a bhith air an clàradh agus tha an dràma na aon de na prògraman as motha a chaidh a choimhead air BBC ALBA.

A’ foillseachadh nam prògraman ùra aig ro-shealladh aig Fèis Film Dhùn Èideann an-diugh (Didòmhnaich), thuirt Chris Young: “Cha b’ urrainn dòigh na b’ fheàrr soirbheas Bannan a chomharrachadh na bhith a’ sealltainn nam prògraman seo aig an Fhèis. Bidh clàradh a’ tòiseachadh san Lùnastal mar sin coimheadaibh a-mach airson na tha ri thighinn.”

A thuilleadh air prògraman ùra Bannan, thuirt MG ALBA an-diugh gur e fhathast lèirsinn na buidhne ‘togail air soirbheas na seanail’.

A’ foillseachadh aithisg bhliadhnail na buidhne ann an Dùn Èideann, thuirt an Cathraiche, Magaidh Choineagan: “Tha sinn air leth toilichte gu bheil ìrean àrda de mhothachadh aig an t-seanail ann an Alba, a’ toirt prògraman sònraichte do luchd-bruidhinn na Gàidhlig agus dhaibhsan aig nach eil a’ chànan.

“Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ cur ris a’ bhuaidh a th’ againn air roinn riochdachaidh neo-eisimeilich na h-Alba, is sinn a’ meudachadh na tha sinn a’ cosg air an roinn, agus a’ cuideachadh ann a bhith a’ cruthachadh cultar de dh’àrd-amas agus de dh’àrd-rùn nar coimhearsnachd chruthachail - tha seo follaiseach le ar dealas ri Bannan.”

Ach thuirt Ms Choineagan gu bheil an t-seanail feumach air an tuilleadh sheilbheach gus leasachadh a dhèanamh.

Thuirt i: “Tha cus ath-chraoladh air BBC ALBA, is e seo an easbhaidh as motha san t-seirbheis. Nar conaltraidhean ri Riaghaltas na RA agus ris a’ BhBC, tha sinn air dèanamh soilleir gu bheil meudachadh air prògraman riatanach ann an leasachadh seirbheis agus tha e deatamach gum bi òigridh le Gàidhlig a’ faighinn làn chothrom air prògraman a tha taitneach is a tha a’ buntainn riutha fhèin gu mòr. Feumaidh sinn àireamh nas motha de phrògraman ùra agus taghadh nas fharsainge de ghnèithean is de chuspairean.

“Is e deagh àm a tha seo a bhith a’ cur seilbh ann am BBC ALBA, le Cairt a’ BhBC ga ùrachadh aig deireadh na bliadhna seo. Tha sinn air argamaid làidir a dhèanamh an dà chuid chun a’ BhBC agus gu Riaghaltas na RA thar na bliadhna a chaidh seachad. Tha sinn a’ làn chreidsinn gum feum am BBC an t-aon ghealltanas a thoirt do BhBC ALBA ’s a thug e do S4C sa Chuimrigh thar nan 30 bliadhna a chaidh seachad, is e sin, 10 uairean a thìde san t-seachdain aig a’ char as lugha de phrògraman ùra maoinichte leis a’ BhBC. Airson BBC ALBA, tha sin a’ ciallachadh gealltanas de chòig uairean a thìde a bharrachd gach seachdain.”

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Ann an 2015-16 rinn sinn seilbh chudromach ann an riochdachadh phrògraman ùra Gàidhlig de dh’àrd-chàileachd, agus chosg sinn £9.9m, ag ullachadh 454 uairean a thìde, bho 26 companaidh riochdachaidh eadar-dhealaichte. Dhen sin, chaidh £8.6m chun na roinne riochdachaidh neo-eisimeilich. Dhearbh aithisg air buaidh eaconamach gu bheil an ìre mhath 300 cothrom-obrach ann a-nis mar thoradh air gnìomhan MG ALBA, le 40% dhiubh stèidhichte air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan.

“Thar na bliadhna a chaidh seachad tha an t-seanail air leantainn le dèanadas làidir. Tha e sìor follaiseach gu bheil an t-iarrtas as motha airson prògraman ùra no bun-phrògraman. Le a-mhàin 13.3 uairean a thìde gu cuibheasach gach seachdain de phrògraman a chaidh a shealltainn airson a’ chiad uair – co-mheas ath-chraolaidh de 74% - bha e nochdte gun do mheudaich am prìomh luchd-amhairc an ùine amhairc chuibheasach gach seachdain bho 4.4 uairean a thìde gu 4.8 uairean agus an luchd-amhairc nàiseanta bho 1.7 gu 1.8 uairean gach seachdain.

“Cha robh BBC ALBA saor bho na gluasadan nas fharsainge a tha a’ toirt buaidh air amharc loidhneach telebhisein, leis a’ ruigse chuibheasach gach seachdain ann an Alba a’ tuiteam beagan gu 15%, fhathast mòran nas àirde na a’ chomharra-measaidh 10% a bha Urras a’ BhBC a’ sùileachadh. Lean an dùbhlan dùbailte a tha mu choinneimh a bhith ag amhairc ar susbaint meadhanan Gàidhlig air-loidhne; a bhith ga lorg air iPlayer air a bheil na h-uiread de stuthan eile agus droch sholar bann-leathainn ann an iomadh ceàrnaidh anns a bheil ar prìomh luchd-amhairc. Tha mòran de na coimhearsnachdan sa bheil a’ Ghàidhlig air a bruidhinn fhathast às aonais an leud-banna no an earbsachd a dh’fheumar airson a bhith a’ ruith susbaint lèir-chlaistinneach air an iPlayer.”

Airson na h-aithisg bhliadhnail a leughadh, lean an ceangal seo


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman