GàidhligEnglish

News Naidheachdan

14 July 2015

BBC ALBA SCREENS THE BEST OF THE TIREE MUSIC FESTIVAL

Presenters Sarah Cruickshank and Vicky Kilgour

Fèis Chiùil Thiriodh

BBC ALBA – Saturday 25 July at 9.00pm

Prepare for a musical summer as BBC ALBA brings the Tiree Music Festival (TMF) to our screens for the first time ever. Presenters Sarah Cruickshank and Vicky Kilgour will host festival highlights on BBC ALBA over two successive weekends from 25th July, with more to follow later in the year.

The Tiree Music Festival is a gem of the UK festival circuit, winning many awards, including ‘Best Small Festival in Scotland’ and has sold out every year since starting in 2010. Music fans who weren’t lucky enough to snap up tickets to the festival can soak in the sights and sounds of Tiree on BBC ALBA.

This year the line up includes indie favourites The Fratellis, We Banjo 3, local heroes Skerryvore and Trail West, Mànran, Gentlemen of Few, Skipinnish, The Chaplins and The Lowground.

Over the festival weekend, BBC ALBA will record some of the finest performances from the festival stages whilst also providing an insight into the charm and colour that makes the festival and the island so appealing. We also get a peek behind the scenes at the festival as Vicky and Sarah chat to bands and the visionary folk behind the festival.

Festival organiser, Daniel Gillespie, said: “When creating TMF back in 2010 one of our key aims was to promote the island and its culture, so to have the event and island televised for the first time is a very special moment for the festival team and all of the community on Tiree.”

Fèis Chiùil Thiriodh explores TMF and the island, revealing Tiree to be one of Scotland’s best-kept secrets. Over the course of the series viewers will get a chance to explore what Tiree has to offer – stretches of white sandy beaches; world famous surf; deserted roads and miles of machair. Warmed by the Gulf Stream, the island has been dubbed the ‘Hawaii of the North.’

Music is one of Tiree’s exports and it’s fitting that the first episode of Fèis Chiùil Thiriodh features Skerryvore, an act rooted on Tiree but who have a following worldwide. With The Fratellis in concert in the second programme, this new series demonstrates the wide musical bandwidth of the festival.

Fèis Chiùil Thiriodh also marks the television debuts of The Urban Teuchtars fronted by the formidable vocal talent of Kathleen MacInnes and Sineag MacIntyre and the League of Highland Gentlemen, a musical collective who describe their brand of folktronica as ‘tweed loops.’

Fèis Chiùil Thiriodh: a great way to experience the beauty of Tiree, soundtracked by traditional and Gaelic performers, contemporary Scottish rock and indie artists.

Fèis Chiùil Thiriodh is produced by Bees Nees Media for BBC ALBA and the first episode will be broadcast on Saturday 25 July at 9.00pm.

14 luchar 2015

A’ CHUID AS FHEÀRR DE DH’FHÈIS CHIÙIL THIRIODH RI FHAICINN AIR BBC ALBA

Presenters Sarah Cruickshank and Vicky Kilgour

Fèis Chiùil Thiriodh

BBC ALBA – Disathairne 25 Iuchar aig 9f

Bithibh air ghleus airson samhradh de cheòl, agus Fèis Chiùil Thiriodh ri fhaicinn air BBC ALBA airson a’ chiad uair a-riamh. Bheir Sarah Cruickshank agus Vicky Kilgour thugaibh sàr-thaghadh na fèise thar dà dheireadh sheachdain air an 25mh dhen Iuchar agus a-rithist an t-seachdain às dèidh sin, le tuilleadh ri thighinn nas fhaide air a’ bhliadhna.

’S e aon de leugan saoghal fèisean na RA a th’ ann an Fhèis Thiriodh, le iomadh duais air a bhuileachadh oirre, nam measg ‘Best Small Festival in Scotland’, agus tha i air reic gu buileach gach bliadhna bho thòisich i. Cothrom a tha seo do luchd-leantail ciùil nach d’ fhuair grèim air tiocaidean am-bliadhna agus a gheibh a-nis èisteachd ri na reultan indie, The Fratellis, cuide ri We Banjo 3, gaisgich an eilein fhèin Skerryvore agus Trail West, Mànran, Gentlemen of Few, Skipinnish, The Chaplins agus The Lowground.

Thar na deireadh seachdainean, clàraidh BBC ALBA cuid dhen chur-air-làr as fheàrr bho àrd-ùrlaran na fèise, agus bidh cothrom ann cuideachd blasad dhen eilean fhaighinn, airson tuigsinn carson dìreach a tha Tiriodh cho tarraingeach. Gheibh sinn cuideachd sùil a thoirt air cùl gnothaich, le Vicky is Sarah a’ còmhradh leis an sgioba èasgaidh a chuir an fhèis air bhonn.

Thuirt stiùiriche na fèise, Daniel Gillespie, “Nuair a chuir sinn TMF air bhonn an toiseach air ais ann an 2010, b’ e aon de ar prìomh amasan an t-eilean fhèin agus a dhualchas a chur air adhart - mar sin tha sinn fiadhaich toilichte an cothrom fhaighinn an fhèis a chraobh-sgaoileadh air telebhisean airson a’ chiad turas a-riamh – sgioba na fèise agus muinntir an eilein gu lèir.”

Tha Fèis Chiùil Thiriodh a’ toirt sùil gu math dlùth air TMF agus air an eilean, airson tuigsinn dè a tha cho iomraiteach mun àite ’s gun fios aig uiread air. Bidh cothrom ann tron t-sreath barrachd ionnsachadh mu bheusan Thiriodh – eadar na tràighean bàna gun chrìch; siaban nan tonn mòra, ainmeil airson surfadh; rathaidean sàmhach agus mìltean de mhachair. Le buannachd Sruth-mara a’ Ghuilf, tha cuid a’ toirt Hawaii a’ chinn a tuath air Tiriodh.

Tha ainm aig Tiriodh gu seachd àraid a thaobh ciùil agus tha e iomchaidh gur iad Skerryvore a nochdas sa chiad phrògram de dh’Fhèis Ciùil Thiriodh – còmhlan bunaichte ann an Tiriodh ach le gu leòr gan leantainn air feadh an t-saoghail. Le na Fratellis a’ nochdadh ann an cuirm an dàra phrògram, tha an sreath ùr seo a’ nochdadh leud agus buaidh na fèise a thaobh ciùil.

Bheir Fèis Ciùil Thiriodh cuideachd cothrom do dhaoine dà chòmhlan eile fhaicinn air telebhisean airson a’ chiad uair - The Urban Teuchtars, le Kathleen Nic Aonghais agus Sìneag Nic an t-Saoir os cionn an t-seinn agus am fealla-dhà, agus an League of Highland Gentlemen, còmhdhail a tha a’ toirt ‘tweed loops’ air an tionndadh fhèin air folktronica.

Deagh dhòigh air àilleachd Thiriodh fhaicinn, le ceòl-taic bho luchd-ciùil traidiseanta is Gàidhlig, roc agus indie Albannach.

Tha Fèis Chiùil Thiriodh ga dhèanamh le Bees Nees Media do BhBC ALBA agus thèid a’ chiad earrainn a chraoladh Disathairne 25 Iuchar aig 9f.


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman