GàidhligEnglish

News Naidheachdan

25 June 2015

STAR OF OUTLANDER LAUNCHES NEW-LOOK GAELIC LEARNERS’ WEBSITE

LearnGaelic.scot launch with Gary Lewis, Àdhamh Ó Broin and Gillebride MacMillan

Gaelic learner and star of Outlander, Gary Lewis today (Thursday 25 June) launched the new-look Gaelic learners’ website, LearnGaelic.scot.

LearnGaelic.scot is the popular interactive website that provides a first stop for anyone interested in learning Gaelic with a new emphasis on adult learners.

Launching the website in his home town of Glasgow, Gary, who has starred on the big screen in films such as Billy Elliot and Gangs of New York as well as TV programmes including Silent Witness, had to learn Gaelic for his part as Colum McKenzie, the Laird and Chief of Clan McKenzie, in the TV series Outlander. Gary was joined by Gillebride MacMillan, the celebrated Gaelic singer who plays Gwllyn the Bard in Outlander, and the Gaelic coach for the series, Àdhamh Ó Broin.

Since it was first launched back in 2011, the LearnGaelic website has proven popular with Gaelic learners of all ages but in particular, the adult audience.

As well as the distinctive .scot url, the new design focuses the site’s resources specifically on adult learners. The LearnGaelic.scot/dictionary has become the most comprehensive language tool for Gaelic learners containing 70,000 specially recorded sound files which give instant access to the correct pronunciation of Gaelic words.

New grammar and ‘Use Gaelic’ sections have been added as well as new resources being introduced on a weekly basis to provide fresh content for learners. A ‘Watch Gaelic’ resource has also been introduced offering learners the ability to view un-subtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary for each clip.

The site has grown significantly with a particular spike on Twitter following the launch of Outlander. Over the last year, covering the period June 2014 – May 2015, over 207,000 unique visitors used the site, a 90 % increase over the same period the previous year (June 2013 – May 2014) and 412,103 site visits were recorded in total over the course of last year.

Endorsing the website and highlighting the importance of the Gaelic language in the broadcasting industry, Gary Lewis said: “I have connections to North Uist where my wife’s father hails from so I have enjoyed the Gaelic language for many years and have a strong interest in learning it. My role in Outlander has allowed me to gain my own respect for the language and the enhanced LearnGaelic.scot website is a great online resource which should help encourage other learners of the language.”

Alan Esslemont, head of content, BBC ALBA and executive producer of LearnGaelic.scot, said: “Since we launched back in 2011 we have noticed more people accessing information on smart mobile devices so a priority was to make it far more accessible and user-friendly for this audience.

“Online activity is a great means to help promote and enhance Gaelic language learning and as such we have witnessed a huge increase in the number of visitors using our site. The number of social media followers has also dramatically increased over the last year with the launch of Outlander contributing greatly towards the awareness of LearnGaelic’s Twitter and Facebook pages.

“It has been fantastic to see the site grow in terms of its contribution to Gaelic learning and we are delighted to be offering an enhanced service with additional resources, interactive courses and learning tools for all abilities.”

LearnGaelic.scot is a collaboration between Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, the BBC, The Board of Celtic Studies Scotland and Sabhal Mòr Ostaig, in co-operation with a wide variety of educational and Gaelic bodies and with the support of the Scottish Government.

25 An t-Ògmhios 2015

RIONNAG OUTLANDER A’ FOILLSEACHADH DREACH ÙR LÀRACH-LÌN LUCHD-IONNSACHAIDH GÀIDHLIG

LearnGaelic.scot launch with Gary Lewis, Àdhamh Ó Broin and Gillebride MacMillan

An-diugh (Diardaoin 25 Ògmhios) chuir Gary Lewis, neach-ionnsachaidh Gàidhlig agus rionnag Outlander, air bhog dreach ùr air làrach luchd-ionnsachaidh Gàidhlig, LearnGaelic.scot.

’S e LearnGaelic.scot an làrach-lìn tarraingeach agus eadar-ghnìomhach a tha mar a’ chiad àite airson duine sam bith le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig, le cudrom às ùr air luchd-ionnsachaidh a tha nan inbhich.

A' cur an làrach-lìn air bhog na bhaile-àraich, Glaschu, bha aig Gary, a tha air a bhith air an sgàilean mhòr ann am filmichean leithid Billy Elliot agus Gangs of New York a thuilleadh air prògraman telebhisein leithid Silent Witness, ris a’ Ghàidhlig ionnsachadh airson a’ phàirt a bh’ aige san t-sreath tbh Outlander far an do chluich e an caractar Colum MacCoinnich, an t-Uachdaran agus Triath Chlann MhicChoinnich. Cuide ri Gary bha Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil, an seinneadair Gàidhlig cliùiteach a bha a’ cluich Gwllyn am Bàrd ann an Outlander, agus Àdhamh Ó Broin coidse Ghàidhlig na sreatha.

Bho chaidh an làrach a chuir air bhog ann an 2011, tha luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig de gach aois air a bhith measail air làrach-lìn LearnGaelic, ach gu h-àraidh inbhich.

A thuilleadh air an url sònraichte .scot, tha an dreach ùr a’ cur fòcas air goireasan na làraich gu h-àraidh airson luchd-ionnsachaidh a tha nan inbhich. Tha faclair na làraich a-nis na ghoireas iomlan airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, le 70,000 faidhleachan fuaim a chaidh an clàradh a dh’aona ghnothaich, a tha a’ toirt cothrom ann an tiota air fuaimneachadh ceart air facail Gàidhlig.

Tha earrainnean gràmar ùra agus ‘Use Gaelic’ air a bhith air a chuir ris, a thuilleadh air goireasan eile a bhios a’ nochdadh gach seachdain gus susbaint ùr a thoirt do luchd-ionnsachaidh. Tha goireas ‘Watch Gaelic’ cuideachd air bhith air a chuir ris, a’ toirt cothrom do luchd-ionnsachaidh earrainnean às aonais fo-thiotalan a chleachdadh bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla agus briathrachas airson gach earrann.

Tha an làrach air fàs susbainteach fhaicinn gu sònraichte air Twitter an dèidh Outlander a bhith air a chuir air bhog. Sa bhliadhna mu dheireadh – bhon Ògmhios 2014 chun Chèitein 2015 – bha còrr is 207,000 neach air a thighinn às ùr chun na làraich, meudachadh de 90% rè na h-aon ùine sa bhliadhna roimhe (Ògmhios 2013-Cèitean 2014), le 412,103 neach gu h-iomlan a’ tadhal air an làrach an-uiridh.

A’ cur taic ris an làraich agus a’ comharrachadh cudrom na Gàidhlig sa ghnìomhachas craolaidh, thuirt Gary Lewis: “Tha m’ athair chèile à Uibhist a Tuath, agus mar sin tha ceanglaichean teaghlaich làidir agam leis an àite agus tha mi air tlachd fhaighinn às a’ chànan airson iomadh bliadhna agus tha ùidh mhòr agam a h-ionnsachadh. Tha am pàirt a bh’ agam ann an Outlander air leigeil dhomh spèis a bharrachd a thoirt dhan chànan, agus tha LearnGaelic.scot na ghoireas air-loidhne air leth feumail a bu chòir brosnachadh a thoirt do luchd-ionnsachaidh den chànan.

Thuirt Alan Esslemont, Ceannard Phrògraman BBC ALBA agus Àrd-Riochdaire LearnGaelic.scot: “Bho chaidh sinn air bhog ann an 2011 thathas mothachail gu bheil barrachd dhaoine a’ faighinn fiosrachadh air innealan-làimhe agus mar sin bha e mar phrìomhachas a dhèanamh tòrr nas fhasa agus ruigsinneach airson an luchd-cleachdaidh seo.

“Tha cothroman air-loidhne nan dòigh èifeachdach ann a bhith a’ cuideachadh agus ag àrdachadh ionnsachadh na Gàidhlig agus mar seo tha sinn air meudachadh ana-mhòr fhaicinn san àireamh de dhaoine a tha a’ cleachdadh ar làrach. Tha an àireamh de luchd-leantainn tro na meadhanan sòisealta air fàs gu mòr sa bhliadhna a dh’fhalbh, le foillseachadh Outlander a’ cuideachadh dhaoine gu bhith mothachail air duilleagan Twitter agus Facebook LearnGaelic.

“Tha e air a bhith na thlachd mhòr a bhith a’ faicinn an làraich a’ fàs a thaobh na tha e a’ cur ri ionnsachadh na Gàidhlig agus thathas fìor thoilichte a bhith a’ tairgse seirbheis leasaichte le tuilleadh ghoireasan, cùrsaichean eadar-ghnìomhach agus goireasan ionnsachaidh airson gach ìre.

’S e co-bhanntachd a th’ ann an LearnGaelic.scot eadar Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, am BBC, Bòrd na Ceiltis (Alba) agus Sabhal Mòr Ostaig ann an co-obrachadh le tòrr bhuidhnean foghlaim agus Gàidhlig agus le taic bho Riaghaltas na h-Alba.


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman