GàidhligEnglish

News Naidheachdan

29 September 2015

CELTIC BROADCASTERS CALL FOR IDEAS TO DISCOVER A NEW ORIGINAL LIFESTYLE FORMAT

S4C, BBC ALBA and TG4 are calling for fresh and distinctive ideas for a new lifestyle programme format, which can work for viewers across the three Celtic nations.

The Welsh, Irish and Scottish broadcasters are uniting to create an aspirational and entertaining programme or series format, with wide appeal, which can be easily adapted for audiences across the three nations and beyond. Working together they will help develop the format with a view to offer it for use on the wider market.

Programme makers are invited to submit proposals for programmes which are brave and bold and that a peak-time audience can truly engage with. The ideas should also touch the emotions in some way, be it through laughter, tears or surprise.

S4C's Entertainment Content Commissioner, Elen Rhys, explains; "I'm very excited at the prospect of this new collaboration and am thrilled to be working creatively with colleagues at BBC ALBA and TG4. Lifestyle programmes play a key role as part of a vibrant and appealing entertainment TV schedule, and as a genre it is one of the main areas which S4C aims to build on. This is a scheme which will benefit audiences across the three nations, as we bring fresh new content to the screen. It is also a golden opportunity for programme makers to develop their ideas into flexible and adaptable formats with the potential to grow and grow."

BBC ALBA's Channel Editor, Margaret Cameron adds; "We really hope programme makers in each of the countries come forward with ideas that challenge and excite us, we're ambitious for our sector and hope they will be equally ambitious in their pitches."

TG4's commissioning editor, Máire Ní Chonláin, says, "The Celts are a creative and imaginative race of people and with this union of Welsh, Scots and Irish broadcasters, we look forward to finding smash-hit entertaining ideas that will not only work on our channels but could in the future travel the world."

S4C, BBC ALBA and TG4 are inviting programme makers to submit ideas by midday Friday, 30 October, 2015, by emailing celticformats@s4c.cymru. The submissions should include a logline, format treatment, indication of proposed talent and of how the development funds would be used to produce a worthwhile pilot which can be used as a basis for a returnable series.

One idea will selected to receive the £15,000 development funding to create a pilot for delivery in early 2016.

Full information and details of how to submit your ideas are available here:

Celtich a’ lorg fòrmat stoidhle-beatha ùr

S4C

29 Sultain 2015

CRAOLADAIREAN CEILTEACH A’ SIREADH BHEACHDAN GUS FÒRMAT PRÒGRAMAN STOIDHLE-BEATHA ÙR A CHRUTHACHADH

Tha BBC ALBA, S4C agus TG4 a’ sireadh bheachdan ùra, suaicheanta gus fòrmat ùr phrògraim a thoirt gu luchd-amhairc air feadh nan trì dùthchannan Ceilteach.

Tha na craoladairean Albannach, Cuimreach agus Èireannach a’ tighinn còmhla gus prògram no fòrmat sreatha a chruthachadh a bhios tarraingeach don luchd-amhairc agus a bhios freagarrach thar nan trì dùthchannan. Ag obair còmhla, thèid leasachadh a dhèanamh air an fhòrmat ùr le sùil a thairgse airson a chleachdadh air margaidh nas fharsaing.

Thathar ag iarraidh air luchd-solar phrògraman tagraidhean a chur a-steach le beachdan phrògraman a tha làidir agus sònraichte ris an cuir an luchd-amhairc fàilte agus a bhiodh freagarrach airson an craoladh aig prìomh-uair sa chlàr. Bu chòir do na beachdan a bhith a’ gluasad dhaoine ann an dòigh air choireigin, tro ghàire, tro dheòir no tro iongnadh.

Thuirt Deasaiche Seanail BBC ALBA, Mairead Chamshron: “Tha sinn dha-rìribh an dòchas gun tig luchd-dèanamh nam prògram bho gach dùthaich air adhart le beachdan a tha an dà chuid a’ cur dùbhlan romhainn agus a tha gar gluasad. Tha sinn àrd-amasach airson ar roinne agus tha sinn an dòchas gun seall iadsan gu bheil iad den aon bheachd anns na beachdan aca”.

Tha BBC ALBA, S4C agus TG4 a’ sireadh thagraidhean bho luchd-dèanamh phrògraman ro 12f Dihaoine 30 Dàmhair 2015, le bhith a’ cur post-dealain gu celticformats@s4c.cymru. Bu chòir do na tagraidhean a bhith a’ gabhail a-steach prìomh theachdaireachd a’ phrògraim, am fòrmat, fiosrachadh mun tàlant a bhios an lùib a’ phròiseict agus iomradh air an dòigh anns an deigheadh maoin leasachaidh a chleachdadh gus prògram deuchainn feumail a chruthachadh a b’ urrainn a bhith air a chleachdadh mar bhunait airson sreath.

Thèid aon thairgse a thaghadh gus am maoin leasachaidh de £15,000 fhaotainn airson prògram deuchainn a chruthachadh le ceann-là tràth an ath bhliadhna.

Gheibhear fiosrachadh air ciamar a bu chòir tagraidhean a chuir a-steach an seo:

Celtic Formats Initiative

S4C


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman