GàidhligEnglish

News Naidheachdan

19 June 2015

FILMG LAUNCHES WITH NEW MOBILE SHORT COMPETITION

FilmG launch

FilmG, MG ALBA’s Gaelic short film competition has been launched with an event at Pacific Quay, the BBC Headquarters in Glasgow, where pupils from three local high schools visited to see this year’s theme revealed and to hear Gaelic speaking BBC staff talk about their experiences working in the industry.

The competition, which is now in its eighth year, is aimed at uncovering new talent for the Gaelic TV channel BBC ALBA as well as encouraging grassroots filmmaking and story-telling in Gaelic speaking communities across Scotland. It is hoped that this year’s theme ‘Cliù’ which means prestige, fame or reputation, will be a good way for filmmakers to access interesting stories about individuals or places for their films.

As well as a number of additional awards, including Best Script, Best Comedy Short and Best Animation, this year’s competition also sees the addition of an award for the Best Mobile Short. Entrants are asked to shoot at least 70% of their footage on a mobile device and funders MG ALBA believe this will lead to the creation of more user generated Gaelic content.

Iseabail Mactaggart, MG ALBA's Director of Development and Partnership, said: "The rise in digital media is extremely exciting. More and more people are viewing content online and the space between the creator and the audience is getting closer, particularly with social media as a means of promoting content. We’d like to see more Gaelic content within this space and FilmG is a great scheme for supporting this outcome."

FilmG is particularly popular with high schools across Scotland that teach Gaelic. Three schools were able to attend the event, Glasgow Gaelic School, Greenfaulds High School in Cumbernauld, and Grange Academy in Kilmarnock. Pupils enjoyed hearing from BBC staff about their experiences, particularly De-a-Nis? presenter Megan MacLellan who got her first big break through FilmG.

Megan said: "I thought I was just acting in a little school film, but then I was short-listed for my performance and won the award at the first FilmG Awards ceremony back in 2009. As my studies were coming to an end an opportunity to audition for De-a-Nis? came up and I jumped at it. I love how varied my job is, sometimes I'm in the office and other times I can be out filming some really cool and fun things."

FilmG is now open for entries until Wednesday 16 December, all films must be in Scottish Gaelic and can be up to five minutes (youth category) or up to 10 minutes (open and community) in length. Films from previous years are available to watch online at www.filmg.co.uk. If you’d like to make a film and want to know more about the competition, please contact the team at fios@filmg.co.uk.

19 An t-Ògmhios 2015

FILMG GA CHUR AIR BHOG LE CO-FHARPAIS ÙR NAM FÒNAICHEAN-LÀIMHE

FilmG launch

Chaidh FilmG, co-fharpais nam filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, a chur air bhog ann am Prìomh-oifisean a' BhBC aig Pacific Quay ann an Glaschu. Thàinig sgoilearan à trì àrd-sgoiltean san sgìre cruinn còmhla airson foillseachadh cuspair na bliadhna sa fhaicinn agus airson èisteachd ri luchd-obrach Gàidhlig a' BhBC a' bruidhinn mun eòlas aca air obair sa ghnìomhachas.

Tha e fa-near don cho-fharpais, a tha san ochdamh bliadhna bho chaidh a cur air chois, tàlant ùr airson an sianal telebhisein Gàidhlig, BBC ALBA, a lorg cho math ri filmichean is sgeulachdan a bhrosnachadh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na h-Alba. Thathar an dòchas gun toir cuspair na bliadhna, 'cliù', cothrom don luchd-film sgeulachdan inntinneach mu dhaoine no àiteachan a lorg airson nam filmichean aca.

A bharrachd air grunnan duaisean ùra, a leithid Sgriobt As Fheàrr, Film Goirid Èibhinn As Fheàrr agus Beò-dhealbh As Fheàrr, tha duais ùr ann an co-fharpais na bliadhna airson Film Goirid Fòn-làimhe As Fheàrr. Thathar ag iarraidh air an luchd-film co-dhiù 70% den fhilm aca a chlàradh air inneal-làimhe agus tha am buidheann-maoineachaidh MG ALBA den bheachd gun tèid barrachd susbaint Gàidhlig a chruthachadh mar thoradh air seo. Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt:

'Tha leasachadh nam meadhanan didseatach gu math cudromach. Tha barrachd dhaoine a-nis a' coimhead air susbaint air-loidhne agus tha am beàrn eadar an luchd-film is an luchd-amhairc a' dùnadh, gu h-àraid leis na meadhanan-sòisealta mar dhòigh air susbaint a bhrosnachadh. Bu mhath leinn gun rachadh tuilleadh susbaint Gàidhlig a chruthachadh agus 's e sgeama fìor mhath a th' ann am FilmG airson taic a chumail ris an amas seo.'

Tha fèill mhòr air FilmG anns na h-àrd-sgoiltean air feadh na h-Alba anns a bheilear a' teagasg Gàidhlig. Bha trì sgoiltean an làthair aig an tachartas, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Àrd-sgoil Greenfaulds ann an Comar nan Allt agus Acadamaidh Grange ann an Cille Mheàrnaig. Chòrd e ris na sgoilearan a bhith ag èisteachd ri luchd-obrach a' BhBC mun eòlas-obrach aca, gu h-àraid Megan NicGillFhaolain, a fhuair a ciad chothrom air an sgrion le FilmG. Thuirt Megan:

'Bha mise den bheachd nach robh mi ach ri cleasachd ann am film beag sgoile, ach an uair sin chaidh a' chleasachd agam ainmeachadh air a' gheàrr-liosta agus ghlèidh mi an duais aig ciad chuirm duaisean FilmG air ais ann an 2009. Nuair a bha mi a' cur crìoch air mo chùrsa oilthigh nochd cothrom obrach le Dè-a-nis? agus cha b' e ruith ach leum a rinn mi don agallamh. 'S fìor thoigh leam cho measgaichte 's a tha m' obair-sa, uaireannan bidh mi san oifis agus uaireannan eile bidh mi a-muigh a' filmadh rudan sgoinneil, spòrsail!'

Tha FilmG fosgailte a-nis gu Diciadain 16 An Dùbhlachd agus feumaidh gach film a bhith ann an Gàidhlig na h-Alba agus nas giorra na còig mionaidean (roinn na h-òigridh) agus 10 mionaidean (roinnean fosgailte is coimhearsnachd). Faodar filmichean nam bliadhnaichean roimhe fhaicinn air-loidhne aig www.filmg.co.uk. Nam bu mhath leat film a dhèanamh agus barrachd fiosrachaidh fhaighinn mun cho-fharpais, nach cuir thu fios don sgioba aig fios@filmg.co.uk.


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman