GàidhligEnglish

News Naidheachdan

14 December 2015

BBC ALBA BRINGS A FESTIVE SPARKLE TO OUR TV SCREENS

BBC ALBA promises to light up TV screens over the Christmas and New Year season with a sparkling schedule of programmes for all ages.

Ceilidh na bliadhn' ur

Entertainment, music, documentaries and children’s programming are at the forefront of a festive schedule that also includes continued news and sports coverage.

Among the highlights of the schedule is The Switch-On, an emotional and poignant programme on New Year’s Day looking at the work of the Scottish Cochlear Implant Unit at Crosshouse Hospital, Kilmarnock. We follow five people on their personal journeys for a procedure that presents significant risks but also unimaginable rewards.

On the same evening we also delve into the world of piping to look at the extraordinary work of local charities in creating the Govan Schools Pipe Band. The Wee Govan Pipers follows Scottish, Chinese and Nigerian children who are all being given the opportunity to learn the pipes under the expert tutelage of former Police Pipe Band pipers, providing Govan's new multi-cultural generation a chance to master the traditional Scottish instrument renowned across the world.

Continuing on the musical and piping theme BBC ALBA will screen a documentary charting the life of one of Gaeldom's great pipers and personalities - Rona Lightfoot. As we see in the hour long programme, the revered singer, piper, storyteller and teacher carries a treasure trove of folklore, music and song with her.

We also offer a unique glimpse into the off-stage world of Skipinnish and follow the band members at work and play as they balance life on and off the road.

With a new series of BBC ALBA’s flagship drama starting in the New Year, we also take a look at Bannan - Behind-the-Scenes on Christmas Eve to witness how the production has grown from inception to the new series that will be screen in 2016. Another documentary also reveals the family and island ties of the Skye-born performer who has become a TV star at the grand age of 86. Peigi Wood – Na Bannan charts the places and people that have shaped the life of this energetic and charismatic actress, as she revisits the communities that have had special significance in her life.

For young people – and the young at heart – there is a variety of programming that all the family can enjoy. On Christmas Day, the much anticipated children’s animation Stick Man comes to BBC ALBA with a special Gaelic version following the father of a family of sticks, who crosses great distances to try and get home in time for Christmas. Another festive treat for all the family are the classic archive episodes of the iconic children’s programme Dòtaman.

Join BBC ALBA to usher in Christmas Day and the New Year. At 11.00pm on Christmas Eve, the channel has a Christmas Celebration of carols and readings from the Duncansburgh Macintosh Church in Fort William. And on Hogmanay Cathy MacDonald and Kirsteen MacDonald will be hosting a Hogmanay Cèilidh, from The Byre at Inchyra in Perthshire. Joining the celebrations will be a host of music acts including Skipinnish, Mairi MacInnes and the foot stomping Glenfinnan Ceilidh Band.

Sport remains a key strand of festive viewing on BBC ALBA, with live PRO12 rugby as Edinburgh and Glasgow commence battle for the 1872 Cup. The first leg from Murrayfield will be live on the channel on Sunday 27 December. We’ll also have Scottish Championship football, with Morton v Raith Rovers on 18th December and Alloa v Falkirk live on BBC ALBA on 2nd January.

Margaret Mary Murray, Head of Service for BBC ALBA, said: “Our festive programming is always a highlight of the BBC ALBA schedule and we think there is a real warmth to so many of the productions this Christmas and New Year. With documentaries, music, live sport and children’s programming, we hope there is something for all the family to enjoy on the channel.”

 

See the BBC ALBA Christmas and New Year highlights here

14 Dùbhlachd 2015

CLÀR NOLLAIG AGUS BLIADHN’ ÙR BBC ALBA

Pailteas às ùr air BBC ALBA airson àm na Nollaig agus na Bliadhn’ Ùire le prògraman do gach aois is ùidh eadar dibhearsain, ceòl, aithrisean sònraichte agus prògraman chloinne a thuilleadh air naidheachdan agus spòrs.

Ceilidh na bliadhn' ur

Aig 11.00f air an oidhche ron Nollaig, bidh sinn cruinn còmhla airson Nollaig Chridheil às a’ Ghearasdan, cuirm shònraichte le laoidhean agus leughaidhean na Nollaig à Eaglais Duncansburgh Mhic an Tòisich.

Airson an teaghlach air fad ach gu sònraichte dhan fheadhainn òga air là na Nollaig, chithear caractar ùr, Bioran. Tha Bioran a' leantainn athair teaghlach de bhiorain, 's e a' strì air turas thar mhìltean gus faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaig. Bidh sinn cuideachd a’ dol dhan tasglann gus cuid den t-sreath ainmeil cloinne, Dòtaman, a shealltainn fad seachdain na Nollaig agus bidh cothrom am prògram aithriseach Dòtaman @ 30 fhaicinn Didòmhnaich 20 Dùbhlachd.

Gheibh sinn dealbh eile den t-sreath ùr dràma aig BBC ALBA bho Bannan: Air Cùl a’ Chamara far an cluinnear bhon fheadhainn a chruthaich agus a th' air a bhith an sàs ann bho thus. Bidh cothrom sònraichte ann clàraidhean nach fhacar cheana fhaicinn. Cuideachd ann an Peigi Wood – Na Bannan bidh sinn an cuideachd Pheigi Wood agus gheibh sinn a-mach mu na bannan coimhearsnachd is teaghlaich aice-se. Thàinig Peigi gu aire a’ mhòr shluaigh aig aois 86 bliadhna is i a’ cluich an caractar den aon ainm, Peigi, ann am Bannan. Chì sinn Peigi a' tadhal air na h-àiteachan a tha air dreach a chur air a beatha, agus i a' cuimhneachadh air na daoine a thug neart is misneachd dhi.

Thig Cèilidh na Bliadhn’ Ùire beò am-bliadhna à Siorrachd Pheairt bhon A’ Bhàthach, An Innis Iarach. Tha Cathy NicDhòmhnaill agus Kirsteen NicDhòmhnaill a’ gealltainn ceud mìle fàilte agus Bliadhna Mhath Ùr. Le aoighean, cèol agus craic gu leòr! A' seinn agus a’ cluich air an oidhche mhòr bidh; Iain ’Costello’ MacÌomhair, Màiri NicAonghais, Skipinnish, Glenfinnan Ceilidh Band, Robyn Stapleton, Còmhlan Pìoba Bhlàr Athaill, Còisir Ghàidhlig Sgìre Obar Pheallaidh agus bidh fear eireachdail agus ainmeil a’ cèilidh oirnn às dèidh meadhan oidhche!

Am measg nam programan aithriseach tha Cluinneam, prògram sònraichte air là na bliadhna’ ùire, a’ sealltainn obair ionmholta Ionad Cochla Fuadain na h-Alba aig Ospadal Chrosshouse ann an Cille Mheàrnaig. Seo sgeulachd chuid a th' air slighe air leth mhìorbhuileach agus iad an dòchas an claisneachd fhaighinn air ais.

Air an aon oidhche, chi sinn Pìobairean Beaga Baile a’ Ghobhainn. Le gàire agus spionnadh am pailteas, tha am prògram a' leantainn a' chiad 18 mìosan de Chòmhlan-phìoba Sgoiltean Bhaile Ghobhainn. Tha an ginealach ùr seo a' togail air dìleab na Gàidheil a bha a’ pìobaireachd ann an Glaschu. Leanaidh sinn a' chlann a' cur suas a' phìob airson a' chiad uair aig farpais phìobaireachd nàiseanta, a' coinneachadh gaisgeach na pìoba Rona Lightfoot, agus na Red Hot Chilli Pipers.

Ann an Rona: Dìleab Chlann Eardsaidh Raighnall, gheibh sinn dealbh air beatha an sàr bhana-phìobaire, Rona Lightfoot à Uibhist a Deas. Tha i air aithne a chosnadh mar sheinneadair, mar phìobaire a rinn mòran gus taisbeanadh beartas a stòras de bheul-aithris, ceòl agus òrain Ghàidhlig.

Dhuibhse aig a bheil ùidh ann an spòrs bidh rugbaidh PRO12 le Dùn Èideann agus Glaschu a’ strì airson Cupa 1872. Thèid a’ chiad gheama bho Murrayfield a chraoladh beò Didòmhnaich 27 Dùbhlachd. Bidh ball-coise ann, le Morton an aghaidh Raith Rovers agus Alloa an aghaidh Falkirk beò air BBC ALBA.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha sinn a’ toirt cuireadh bhlàth dhuibh a thighinn nar cuideachd aig an t-am shònraichte seo den bhliadhna – tha beartas de phrògraman ùra againn dhuibh agus tha sinn an dòchas gun toir iad cur seachad, adhbhar smuain agus mòran toileachais dhuibh.”

 

Chithear clàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA an seo


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman