GàidhligEnglish

News Naidheachdan

30 March 2015

STARS OF THE BIG SCREEN TURN OUT TO PRESENT NATIONAL GAELIC FILM AWARDS INCLUDING SANJEEV KOHLI AND KEN STOTT

FilmG Winners

Stars of the big screen turned out in Glasgow on Friday to present a number of awards at the seventh National Gaelic Film Awards ceremony.

MG ALBA, the Gaelic Media Service, was celebrating another successful FilmG competition, its prestigious Gaelic screen talent awards, which were held at The Old Fruitmarket, Glasgow and hosted by Fiona MacKenzie, face of BBC ALBA, and Niall Iain Macdonald, TV & radio presenter.

Guest presenters at the event included Scottish actor and comedian Sanjeev Kohli, best known as Navid in the much loved Still Game sitcom. Also in attendance was Ken Stott, whose recent big screen credits include The Hobbit and Chronicles of Narnia, although he is best known for his role as Inspector Rebus in the adaptations of the Ian Rankin books.

Also presenting awards were Cailtin MacNeil and Alana MacInnes, the girls behind the #thedress phenomenon which trended throughout the world in February and had stars like Taylor Swift and Kim Kardashian getting involved in the online discussions. FilmG were also delighted to have young South Uist woman Gemma Steele presenting an award. She recently starred in a documentary on BBC ALBA about her work setting up an orphanage in Kenya.

Sanjeev Kohli, who has himself recently been learning Gaelic, said: “My evening at the FilmG awards ceremony has been, frankly, "sgoinneil" (smashing!), especially as I’ve been able to put into context some of what I’ve been learning at my Gaelic lessons. It’s also been great to see the work of these talented young people on the big screen. Unfortunately they have now become my competition as I am now a major playa in the Gaelic media! Congratulations and best of luck to all the talent in the future – well, except when they’re up against me for the next big role!”

Renowned actor Ken Stott presented the award for the Best Student Film which was won by ‘Crìsdean Cunnartach’ a hilarious parody of Danny MacAskill’s ‘The Ridge’, he said: “I spend a great deal of time on the Isle of Skye where I often meet students from the Gaelic College, Sabhal Mòr Ostaig, so I was very happy to be able to present the award for the Best Student Film to students from the college. It’s been a really great night and I’d like to wish the entrants all the best for their future careers, hopefully in the broadcast industry.”

Dr Alasdair Allan, Scottish Government Minister for Learning, Science and Scotland’s Languages was also in attendance. Dr Allan said: “Once again, this year’s FilmG has drawn together an outstanding breadth of award nominees. The Scottish Government welcomes the opportunity to work with MG ALBA and is proud to sponsor these awards. Every film shortlisted is a welcome addition to Scotland’s diverse cultural landscape.

“I am particularly pleased to see so many young filmmakers involved this year. Film-making, and introducing Gaelic to new audiences, can help to ensure a secure and vibrant future for Gaelic in Scotland.”

Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive, said: “FilmG received a record number of submissions this year, with 79 films entered across the youth and adult competitions. We are delighted to see FilmG continue to grow and the quality of films continue to impress our judging panel. These films have been entered by both Gaelic and non-Gaelic speakers and we are pleased that the competition can promote Gaelic so well whilst remaining so accessible to all.

“We are encouraged by the enthusiasm for FilmG and the level of creative talent that it uncovers, as was demonstrated by the nomination of Latha Eile, Saoghal Eile – one of last year’s films – for the Best Short Drama at Celtic Media Festival 2015. We are certain that this year’s participants can enjoy similar success in the creative industries and we wish them well as they put some of the skills and confidence they have gained during FilmG to good use.”

Creative Scotland, who are this year sponsoring two prizes, the Best Drama and Best Music video in the Open competition, were also very pleased with the standard of filmmaking on offer, Brian Ó hEadhra, Gaelic Arts and Culture Officer at Creative Scotland, said: “We commend the work of FilmG and their support and development of young filmmaking talent through the medium of Gaelic. It’s great to see these two winning films on the big screen. Congratulations to this year’s winners and nominees.”

FilmG has unearthed a wealth of creative talent since it was established seven years ago, and was named Best Cultural Event at the 2012 Scottish Event Awards. This year’s competition was the most successful yet with a record 79 entries and many were inspired by this year’s theme, ‘Gealladh’ (Promise/Vow/Intention). All 2015 winners are listed below, with every film entered in this year’s FilmG competition available to view online at www.filmg.co.uk.

30 Màrt 2015

SANJEEV KOHLI AGUS KEN STOTT AM MEASG NAN RIONNAGAN SGRÌON AN LÀTHAIR AIRSON DUAISEAN NÀISEANTA FILMICHEAN GÀIDHLIG A THOIRT SEACHAD

FilmG Winners

Nochd rionnagan film is telebhisein ann an Glaschu (Dihaoine 27 Màrt) airson duaisean a thoirt seachad aig an t-seachdamh chuirm de Dhuaisean Nàiseanta Filmichean Gàidhlig.

Bha MG ALBA, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, a' comharrachadh co-fharpais shoirbheachail eile de FilmG, duaisean cliùiteach tàlant filmichean na Gàidhlig, a chaidh a cumail aig The Old Fruitmarket, Glaschu is a chaidh lìbhrigeadh le Fiona NicCoinnich a tha na preasantair air BBC ALBA agus Niall Iain Dòmhnallach a tha na neach-craolaidh telebhisein is rèidio.

Am measg preasantairean eile na cuirme bha an cleasaiche is comaig Albannach, Sanjeev Kohli, a choisinn cliù mar Navid ann an Still Game. Bha an cleasaiche, Ken Stott an làthair cuideachd, a bha anns na filmichean The Hobbit agus Chronicles of Narnia o chionn ghoirid, ged a dh'aithnicheas a' mhòr-chuid e mar Rebus anns na filmichean stèidhichte air leabhraichean Ian Rankin.

Thug Caitlin NicNèill agus Alana NicAonghais duaisean seachad, an dithis nighean a bha air cùl sgeul iongantach #the dress, air an robh fèill mhòr sna meadhanan-sòisealta sa Ghearran agus a thug air rionnagan a leithid Taylor Swift is Kim Kardashian gabhail pàirt sna deasbadan air-loidhne. Bha FilmG toilichte gun robh a' bhan-Uibhisteach òg, Gemma Steele, a' toirt duais seachad. Bha Gemma ann am prògram aithriseach o chionn ghoirid air BBC ALBA mun obair a rinn i a' cur taigh dhìlleachdan air chois ann an Ceinia.

Thuirt an cleasaiche, Sanjeev Kohli, a tha air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig o chionn ghoirid: "Tha an oidhche agam aig cuirm duaisean FilmG air a bhith sgoinneil, gu h-àraid a chionn 's gum b' urrainn dhomh ciall a dhèanamh den bheagan Gàidhlig a dh'ionnsaich mi sna leasanan agam. Tha e mìorbhaileach cuideachd obair nan daoine òga tàlantach seo fhaicinn air an sgrìon mhòr. 'S bochd gum bi mi ann an co-fharpais leotha a-nis oir tha mise a-nis nam dhuine mòr anns na meadhanan Gàidhlig! Meal-an-naidheachd agus gun soirbhich leis a h-uile duine san àm ri teachd – a h-uile duine ach an fheadhainn a bhios nam aghaidh airson na h-ath phàirt mhòr!"

Thuirt an cleasaiche cliùiteach, Ken Stott, a thug an duais seachad airson Film Oileanach As Fheàrr a bhuannaich 'Crìsdean Cunnartach', film èibhinn stèidhichte air 'The Ridge' le Danny MacAsgaill: "Tha mi a' cur seachad mòran ùine san Eilean Sgitheanach far am bi mi a' coinneachadh ri oileanaich an t-Sabhail Mhòir, mar sin dheth bha e na thoileachas dhomh gum b' urrainn dhomh an duais seo airson Film Oileanach As Fheàrr a thoirt seachad do dh'oileanaich na Colaiste. Bha oidhche mhath dha-rìreabh againn agus tha mi a' guidhe gach buaidh do na farpaisich nan dreuchdan san àm ri teachd - tha mi an dòchas anns a' ghnìomhachas chraolaidh."

Bha Alasdair Allan, Ministear Riaghaltas na h-Alba airson Ionnsachaidh, Saidheans is Cànanan na h-Alba. Thuirt Mgr. Allan: "A-rithist, tha FilmG na bliadhna sa air farpaisich mhìorbhaileach a thoirt còmhla. Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur fàilte air a' chothrom seo a bhith ag obair cuide ri MG ALBA agus tha sinn moiteil gu bheil sinn a' cur taic ris na duaisean seo. Tha a h-uile film air na geàrr-liostaichean a' cur ri iomadachd cultar na h-Alba.

"Tha e air toileachas mòr a thoirt dhomh gu h-àraid uiread de dhaoine òga fhaicinn a' dèanamh fhilmichean am-bliadhna, is a' taisbeanadh na Gàidhlig do luchd-amhairc ùr, is iad a' cur taic ri glèidheadh na Gàidhlig ann an Alba."

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Ceannard MG ALBA: "Tha FilmG air an àireamh as àirde de dh'fhilmichean fhaighinn am-bliadhna, agus sinn air 79 filmichean fhaighinn ann an co-fharpaisean na h-òigridh is nan inbheach. Tha e a' toirt mòran toileachais dhuinn leudachadh FilmG fhaicinn agus tha na britheamhan air ìre nam filmichean a mholadh a-rithist. 'S e daoine aig a bheil agus cuideachd aig nach eil Gàidhlig a chuir na filmichean seo thugainn agus 's fìor mhath leinn gun urrainn don cho-fharpais a' Ghàidhlig a bhrosnachadh fhad 's as urrainn don a h-uile duine pàirt a ghabhail ann."

"Tha am meas mòr a th' aig daoine air FilmG, agus an tàlant cruthachail ùr a nochdas ann, nan adhbharan misneachd dhuinn, mar a chunnaic sinn nuair a chaidh Latha Eile, Saoghal Eile – fear de dh'fhilmichean an-uiridh – ainmeachadh air geàrr-liosta airson Dràma Goirid As Fheàrr aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2015. Tha sinn cinnteach gun coisinn farpaisich na bliadhna sa an soirbheas ceudna sna gnìomhachasan cruthachail agus tha sinn a' guidhe gach soirbheas dhaibh fhad 's a chuireas iad an cuid sgilean is misneachd a thog iad tro FilmG gu deagh fheum."

Bha Alba Chruthachail, a thug taic seachad don dà dhuais, Dràma As Fheàrr agus Bhideo Ciùil As Fheàrr san Fharpais Fhosgailte, glè thoilichte le ìre nam filmichean. Thuirt Brian Ó hEadhra, Oifigear Ealain is Cultar na Gàidhlig: "Tha sinn a' moladh obair FilmG agus mar a tha iad a' toirt taic is a' leasachadh luchd film òg tro mheadhan na Gàidhlig. Tha e anabarrach math an dà fhilm a ghlèidh fhaicinn air an sgrìon mhòr. Meal-a-naidheachd air na farpaisich a ghlèidh am-bliadhna is a choisinn àite air na geàrr-liostaichean."

Tha FilmG air beairteas tàlant cruthachail a lorg bho chaidh a stèidheachadh o chionn seachd bliadhna, agus chaidh ainmeachadh mar Tachartas Cultarail As Fheàrr aig Duaisean Tachartasan na h-Alba 2012. 'S i co-fharpais na bliadhna sa a' cho-fharpais as soirbheachaile agus sinn air 79 filmichean fhaighinn agus mòran dhiubh sin stèidhichte air cuspair na bliadhna, 'Gealladh'. Tha na filmichean a shoirbhich am-bliadhna ri fhaicinn gu h-ìosal, agus tha a h-uile film a chuireadh a-steach don cho-fharpais am-bliadhna ri fhaicinn air an làraich-lìn againn www.filmg.co.uk.


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman