GàidhligEnglish

News Naidheachdan

17 February 2015

MG ALBA TO HOLD MEETINGS ACROSS SCOTLAND

MG ALBA (the Gaelic Media Service) is to hold public meetings to gauge individual and community views as the organisation prepares its strategy for the coming years.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA said: “We at MG ALBA are currently working on our strategic plans for the years ahead. We are looking to ensure that the strategic objectives we are considering are appropriate and are supported by the communities we serve”.

The public meetings will take place as follows:

Wednesday 25 March – Aberdeen – 5pm

Rosemount Learning Centre
1-2 Belgrave Terrace
Aberdeen
AB24 2NS

 

Email conaltradh@mgalba.com to reserve your space at these meetings.

Further meetings will take place throughout Scotland between now and the end of March in Oban, Fort William, Skye, Inverness, Lewis, South Uist, Barra and Tiree. As well as the public meetings, a questionnaire is available on-line and it will be distributed to individuals and organisation.

 

Provisional dates for further meetings:

Fort William

Monday 16 March

Taigh-òsta West End

5.30 – 7.30pm

Tiree

Wednesday 18 March

An Talla

7.00 - 9.00pm

Isle of Lewis

Thursday 19 Màrt

Comunn Eachdraidh Nis

7.00 – 9.00pm

South Uist

Friday 20 March

Ionad Cothrom

12.30 - 2.30pm

Barra

Friday 20 March

Sgoil Coimhearsnachd Bàgh a’ Chaisteil

7.30 - 9.30pm

 

Dimàirt 17 Gearran 2015

CINN-UIDHE NAM MEADHANAN GÀIDHLIG - MG ALBA A’ SIREADH BHEACHDAN CHOIMHEARSNACHDAN

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) air sreath choinneamhan phoblach a chur air dòigh airson cothrom a thoirt do dhiofar choimhearsnachdan ann an Alba beachdan a thoirt seachad air na tha fa-near do na meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA “Tha MG ALBA an-dràsta ag ullachadh ro-innleachd airson nam bliadhnaichean ri teachd. Tha sinn airson beachdan choimhearsnachdan fhaighinn mar phàirt den obair sin. Tha comhairle luchd-coimhid BBC ALBA, luchd-cleachdaidh, luchd-uidhe agus eòlaichean deatamach airson gun tèid nam meadhanan Gàidhlig air adhart bho neart gu neart agus ’s e cothrom a tha seo do dhaoine a thighinn a bhruidhinn rinn.”

Thèid an cumail mar a leanas:

Diciadain 25 Màrt – Obair Dheathain - 5f

Rosemount Learning Centre
1-2 Belgrave Terrace
Aberdeen
AB24 2NS

 

Faodar àite a ghleidheadh aig na coinneamhan le bhith a’ cur fios gu conaltradh@mgalba.com.

Bidh coinneamhan eile a’ dol air feadh na dùthcha gu deireadh a’ Mhàirt san t-Oban, An Gearasdan, An t-Eilean Sgitheanach, Inbhir Nis, Leòdhas, Uibhist a Deas, Barraigh agus Tiriodh.  A bharrachd air na coinneamhan poblach, thèid ceisteachan fhaighinn air-loidhne.  Thèid an ceisteachan a sgaoileadh am measg dhaoine agus bhuidhnean fad is farsaing.

 

Deitichean airson coinneamhan eile (faodaidh gun atharraich iad seo):

An Gearasdan

Diluain 16 Màrt

Taigh-òsta West End

5.30 – 7.30f

Tiriodh

Diciadain 18 Màrt

An Talla

7.00 - 9.00f

Leòdhas

Diardaoin 19 Màrt

Comunn Eachdraidh Nis

7.00 – 9.00f

Uibhist a Deas

Dihaoine 20 Màrt

Ionad Cothrom

12.30 - 2.30f

Barraigh

Dihaoine 20 Màrt

Sgoil Coimhearsnachd Bàgh a’ Chaisteil

7.30 - 9.30f

 


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman