GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 March 2015

BBC ALBA’s BANNAN AMONGST THE NOMINATIONS FOR CELTIC MEDIA FESTIVAL 2015

BBC ALBA’s acclaimed new drama Bannan has been shortlisted alongside Sherlock and Shetland in the drama series award at this year’s Celtic Media Festival.

Bannan, which is the first original drama produced for the channel since BBC ALBA started broadcasting in 2008, was co-funded by MG ALBA and Creative Scotland. The series debuted at the Edinburgh Film Festival 2014 before being shown on the channel last September.

MG ALBA has welcomed the shortlisting of Bannan alongside nominations for a number of other BBC ALBA programmes including Cunnart, Bean a' Mhinisteir (The Minister’s Wife), Michelle Aig A' Mhòd (Michelle at the Mod) and Gaol@Gael.

And for the first time, a film produced for MG ALBA’s FilmG competition has been nominated, with Latha Eile, Saoghal Eile (Another Day, Another Life) shortlisted in the short drama category.

The Celtic Media Festival returns to Scotland this year, with Inverness hosting the annual three day event that promotes the languages and cultures of the Celtic Nations and Regions in media.

To be held from the April 22 to 24, the festival combines a major conference of seminars and master classes with presentation of coveted prizes in an international competition across all the main content genres in TV, radio, film and digital media.

The BBC ALBA and MG ALBA nominations across more than 20 award categories are as follows:

 • Drama series:
  o Bannan – The story of Màiri MacDonald's return home to the island from which she escaped eight years ago, having left her family and the place, its claustrophobia and its customs. However, her homecoming is longer than anticipated as the emotional ties ('bannan') renew their hold. - Produced by Christopher Young and Morag Stewart of Young Films
 • Factual Single:
  o Cunnart – 'Cunnart' offers a glimpse into the world of Donald MacDonald, who spent the last twenty years disposing of landmines and bombs in some of the world's most troubled regions. In South Sudan, Donald is tasked with organising teams and recruiting locals, to clear land littered with unexploded bombs and landmines after a civil war which lasted over two decades. - Produced by BBC Gàidhlig
 • Factual Series:
  o Bean a' Mhinisteir / The Minister’s Wife – This series follows the lives of three quite different ministers' wives. Mairi MacAulay is starting out in her role as a ministers' wife in Tain. A new challenge for her, her husband Alasdair, and their three young children as they embark on a new life in the manse. Jo Moir is a ministers' wife in the Salvation Army in Cumbernauld. - Produced by BBC Gàidhlig
 • Factual Entertainment:
  o Michelle Aig A' Mhòd / Michelle at the Mod – Pop Idol 2003 winner, Michelle McManus pulls on all her singing experience and her new found love of Gaelic culture as she embarks on her biggest challenge yet, to enter the Silver Pendant competition for Gaelic learners at the 2013 MOD. - Produced by Demus Productions
 • Short Drama:
  o Latha Eile, Saoghal Eile (Another Day, Another Life) – Eilidh lives a difficult life, she is troubled by her past life and her present and she finds that when both confront her at once that it is all too much to deal with. All is not what it seems. - Produced by Queue Jumping Productions
 • Entertainment:
 • o Gaol @ Gael – Gaol@Gael is a comedy documentary series following Muriel Scott as she sets up a new business: online dating website for Gaels and people living in the Gaelic Isles. She's tough and doesn't take prisoners, but can she find you a heart partner? - Produced by Michael Hines of The Woven Thread

Also receiving nominations is BBC Radio nan Gàidheal in the ‘Radio Station of the Year’ category, Dòmhnall Macleòid agus a Lizard in the ‘Radio Documentary’ award, Mire ri Mòir in the ‘Radio Music Programme’ category and Spòrs na Seachdain and Nis: Samhradh '84 in the ‘Radio Sports Programme’ category.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA, said: “We are delighted that this year’s Celtic Media Festival has once again shortlisted so many BBC ALBA programmes. It has been another exception year for the channel and it is wonderful to see recognition across a host of award categories.

“In particular, the transmission of Bannan marked another milestone as the first original drama created for the channel since BBC ALBA started broadcasting in 2008. The series has been very well received by both our Gaelic and non-Gaelic speaking audience and it is exciting to see credit also been given to Bannan from professionals within the industry.

“We are also delighted with the nomination for Latha Eile, Saoghal Eile (Another Day, Another Life) in the short drama category. This is the first film entered into our national Gaelic film competition – FilmG – that has been nominated for an award at the Celtic Media Festival. This is an exceptional achievement and underlines the value that FilmG provides in creating a platform for young media talent across Scotland to flourish.

“Together, the nominations demonstrate the continuing success and value that indigenous language platforms can achieve within the wider media landscape.

“BBC ALBA’s programming continues to attract both Gaelic and non-Gaelic audiences and the channel prides itself in commissioning high quality programmes from production companies across Scotland. We would like to offer our congratulations to all those who have been shortlisted as we hopefully look forward to success at the festival in Inverness.”

For more information about the Celtic Media Festival, visit www.celticmediafestival.co.uk.

6 Màrt 2015

DRÀMA ÙR BBC ALBA – BANNAN - AM MEASG PRÒGRAMAN AINMICHTE AIR GEÀRR-LIOST FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Tha Bannan, a’ chiad dràma a chaidh a riochdachadh airson BBC ALBA bho thòisich an t-seanail ann an 2008, air ainmeachadh taobh ri taobh ri Sherlock agus Shetland airson duais dràma aig Fèis na bliadhna seo.

Chaidh an t-sreath de thrì phrògraman, co-mhaoinichte le MG ALBA agus Alba Chruthachail, a shealltainn an toiseachd aig Fèis Fhilmichean Dhùn Èideann 2014 mus deach a chraoladh air an t-seanail Sultain a chaidh.

Chuir MG ALBA fàilte air an naidheachd gu bheil Bannan - a thilleadh air prògraman eile BBC ALBA, nam measg Cunnart, Bean a’ Mhinisteir, Michelle aig a’ Mhòd agus Gaol@Gael - air an ainmeachadh air geàrr-liosta nan duaisean aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2015.

Agus airson a’ chiad uair, tha film a chaidh a dhèanamh airson FilmG, farpais nam Filmichean Goirid aig MG ALBA, air a’ gheàrr-liosta. Tha Latha Eile, Saoghal Eile air ainmeachadh sa ghnè drama.

A’ tilleadh a dh’Alba, thèid an Fhèis a chumail ann an Inbhir Nis bho 22-44 Giblean, far am bi craoladairean a’ tighinn còmhla a’ comharrachadh iomadachd is càileachd na h-obrach a tha air a riochdachadh leis na dùthchannan Ceilteach.

Gheibhear an geàrr-liosta gu h-ìseal.

Tha MG ALBA cuideachd a’ cur meal-a-naidheachd air BBC Radio nan Gàidheal a tha, a-thuilleadh air a bhith air an ainmeachadh airson duais Stèisean Radio na Bliadhna, air an ainmeachadh le Dòmhnall Macleòid agus a Lizard sa ghnè airson Prògram Aithris Radio, Mire ri Mòir sa ghnè Prògraman Ciùil Radio. Tha cuideachd Spòrs na Seachdain agus Nis: Samhradh ’84 ainmichte sa ghnè Spòrs Radio.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil uiread de phrògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta. Tha bliadhna uabhasach soirbheachail air a bhith aig an t-seanail agus tha e cho tlachdmhor gu bheileas a’ faighinn aithne airson sin.

“Tha sinn gu h-àraidh air clach-mhìle a ruighinn le Bannan, a’ chiad dràma a chaidh a dhèanamh airson BBC ALBA bho chaidh sinn air an àidhear ann an 2008. Tha an t-sreath air còrdadh gu mòr ri gach cuid ar luchd-amhairc le Gàidhlig agus iadsan às aonais Gàidhlig agus tha e a’ toirt tlachd dhuinn gu bheil proifeiseantaich taobh a-staigh a’ ghnìomhachas a’ toirt urram don t-sreath.

Tha sinn cuideachd toilichte gu bheil Latha Eile, Saoghal Eile air ainmeachadh airson duais. Seo a’ chiad uair a chaidh film bho fharpais FilmG air adhart airson duais agus tha e a’ sealltainn an obair ionmholta agus cudromach a tha FilmG a’ dèanamh ann a bhith a’ toirt cothrom agus ùrlar dhan tàlant òg air feadh Alba.

“Uile còmhla, tha na prògraman a chaidh an ainmeachadh nan teisteanas air cho soirbheachail ’s a tha stuthan Gàidhlig, an dà chuid am measg sluagh na Gàidhlig ach cuideachd gu bheil iad a’ còrdadh ri daoine nas fharsaing.

“Tha prògraman BBC ALBA fhathast a’ tàladh luchd-labhairt na Gàidhlig agus feadhainn aig nach eil Gàidhlig air feadh Alba agus tha farsaingeachd agus beairteas nam prògraman a' còrdadh riutha. Tha sinn moiteil a bhith a’ cur taic ris a’ ghnìomhachas craolaidh Ghàidhlig air feadh Alba agus a’ coimiseanadh sàr-phrògraman bho na companaidhean neo-eisimeileach. Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd orrasan a chaidh an ainmeachadh agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri cùisean ann an Inbhir Nis.”


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman