GàidhligEnglish

News Naidheachdan

19 March 2013

BBC ALBA TO MOVE UP SKY CHANNEL LISTING TO 143

BBC ALBA is set to move up Sky’s electronic programme guide (EPG) listing to slot 143, creating a more prominent position than its current home at 168.

Fiona MacKenzie BBC ALBA

The channel has been available on Sky and Freesat since it first launched almost five years ago, enabling satellite viewers to enjoy the channel’s unique range of high quality programme content.

In 2011 BBC ALBA was launched on Freeview channel 8 and Virgin Media 188 which increased accessibility for viewers throughout Scotland.

BBC ALBA now continues to attract on average 500,000 viewers a week, with 3.4m having tuned in online via BBC iPlayer throughout 2012.

Its new home on Sky means it will now sit alongside BBC One HD and BBC Two HD, which BBC ALBA executives believe is the right positioning for the country’s dedicated Gaelic channel.

Margaret Mary Murray, Head of Service at BBC ALBA said: “We have been extremely proud of the channel’s achievements since it was first aired almost five years ago, and enhancing its EPG positioning has been an important element of creating better awareness and accessibility for all across the country.”

BBC ALBA has been successful in attracting both Gaelic and non-Gaelic viewers, with documentaries, music and sports programmes being the most popular genres on the channel. An exciting daily schedule of children’s programmes is broadcast as well as local, national and international news and current affairs content. Programmes are produced by a range of independent production companies based across Scotland as well as from the BBC and STV.

The schedule of programmes continues to build on the current success of key strands on the channel including the Trusadh and Soillse documentary series, the popular music show Rapal TV, and the children’s show Gleusta, as well as long standing Gaelic brands such as Eòrpa and ‘Dè a-nis?’.

BBC ALBA also offers coverage of some of the country’s top music and cultural festivals throughout the year such as Celtic Connections, The Royal National Mod and Belladrum. A comprehensive sports package provides live and as-live SPL coverage, live professional rugby, and live shinty. Programmes are also broadcast for learners of Gaelic and those interested in Gaelic language and culture.

The channel platforms include:

 • • Sky 143 (UK) – from Tues 26th March
  • Freeview / You View 8 (Scotland only)
  • Virgin Media 188 (UK)
  • Freesat 110 (UK)
  • BT Vision 8 (Scotland only)
  • Smallworld 170 (Ayrshire and North West England)
  • Live on BBC iPlayer (UK)
  • 10 hours of content per week available to view on demand via the BBC PC iPlayer and the BBC iPlayer on Virgin Media

As of Tuesday 26 March, viewers will now find BBC ALBA on Sky 143. Sky boxes will not have to be adjusted as the update will occur automatically and any programme or series recordings will continue. Likewise if BBC ALBA has been set as a favourite, this will also adjust automatically with the new Sky channel 143.

19 Màrt 2013

BBC ALBA A’ GLUASAD GU ÀIREAMH 143 AIR SKY

Tha BBC ALBA, an seanail a tha a’ toirt prògraman Gàidhlig gu luchd-amhairc, a’ gluasad suas EPG Sky bho àireamh 168 gu 143. Ri faighinn air Sky agus Freesat bho chaidh i air an èadhar bho chionn còig bliadhna agus ri faighinn air Freeview seanail 8 agus Virgin Media 188 bho 2011, tha an seanail a’ tàladh 500,000 luchd-amhairc gach seachdain, le 3.4m a’ coimhead nam prògraman tro BBC iPlayer ann an 2012.

Fiona MacKenzie BBC ALBA

Leis a’ ghluasad seo, agus a-nis a’ suidhe taobh-ri-taobh ri BBC One HD agus BBC Two HD, tha manaidsearan na seanail a’ cur fàilte air an naidheachd agus dha fhaicinn iomchaidh airson seanail Ghàidhlig na dùthcha.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha sinn air a bhith cho moiteil ann an BBC ALBA bho chaidh i air an èadhar bho chionn cha mhòr còig bliadhna. Tha an gluasad seo gu àireamh nas fheàrr a’ cur ri mothachadh na seanail agus dha dhèanamh nas fhasa do luchd-amhairc ar prògraman fhaicinn”.

Tha BBC ALBA air àite a chosnadh dhi fhèin, an dà chuid airson an luchd-amhairc Gàidhlig agus cuideachd dhaibhsan aig nach eil Gàidhlig, le farsaingeachd de phrògraman aig àrd ìre, le prògraman aithris, prògraman ciùil agus prògraman spòrs am measg an fheadhainn a tha a’ còrdadh ri luchd-amhairc. A thuilleadh air seo, tha clàr-ama làitheil ann de phrògraman chloinne, naidheachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta agus cùisean làitheil. Tha na prògraman air an riochdachadh le companaidhean neo-eisimeileach bho air feadh Alba agus leis a’ BhBC agus STV. Tha an clàr-ama seo a’ cur ri na prògraman a tha air cliù a chosnadh dhaibh fhèin, leithid Rapal Tbh, Gleusta, Eòrpa agus Dè a-nis? Tha BBC ALBA cuideachd a’ toirt cuid de na fèisean as fheàrr bho air feadh na dùthcha gu luchd-amhairc, leithid Celtic Connections, Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus Belladrum. Le prògraman spòrs beò agus iar-beò bhon SPL, agus rugbaidh agus camanachd beò, tha rud ann airson a h-uile duine.

Gheibhear BBC ALBA air:

 • • Sky 143 (RA) – bho Dhimàirt 26 Màrt
  • Freeview / You View 8 (Alba a-mhàin)
  • Virgin Media 188 (RA)
  • Freesat 110 (RA)
  • BT Vision 8 (Alba a-mhàin)
  • Smallworld 170 (Siorrachd Àir agus Iar-Thuath Shasainn)
  • Beò air BBC iPlayer
  • 10 uairean de phrògraman gach seachdain tron BBC PC iPlayer agus air BBC iPlayer air Virgin Media

Bho Dimàirt 26 March, gheibhear BBC ALBA air Sky 143. Chan fheumar dad a dhèanamh oir tachraidh seo leis fhèin agus leanaidh clàraidhean sam bith mar a bha. Ma tha BBC ALBA agaibh mar roghainn, thèid seo air adhart gu seanail 143.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman