GàidhligEnglish

News Naidheachdan

26 September 2013

MG ALBA WELCOMES GAELIC STATISTICS IN CENSUS 2011 DATA

MG ALBA, the Gaelic media service, today welcomed the release of 2011 census statistics that demonstrate an increase in Gaelic proficiency amongst young people aged up to and including 19 years old.

The census data shows that the percentage of young Gaelic speakers in Scotland's population has increased slightly since 2001.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA - which operates BBC ALBA in partnership with the BBC - said: "The census statistics show that on top of a stable base of Gaelic speakers, there are positive signs for the future of the language in Scotland and our objective for Gaelic media is to continue the work that will help the language flourish over the next decade and beyond.

"Much has been achieved in encouraging Gaelic in Scotland and after many decades where the future of the language had been questioned, it is good to see that today's young people will be at the heart of helping Gaelic thrive in future years.

"The undoubted success of BBC ALBA since its launch in 2008 has helped raise the profile of the language and a healthy Gaelic media is critical if such strides are to be continued. As audience figures demonstrate, BBC ALBA has been embraced by both Gaelic and non-Gaelic speakers and we will continue to play our part in championing the language whilst informing and entertaining, and hopefully, encouraging a number of new learners of Gaelic along the way."

26 Sultain 2013

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR ÀIREAMHAN GHÀDIHLIG ANN AN DÀTA A’ CHUNNTAIS-SHLUAIGH 2011

Chuir MG ALBA fàilte air an naidheachd an-diugh air toraidhean a’ chunntais-shluaigh 2011, a chomharraich gu bheil ìre-comais Gàidhlig daoine òga air a dhol am meud.

Sheall dàta a' chunntais-shluaigh gu bheil an àireamh sa cheud de dhaoine òga a tha a’ bruidhinn Gàidhlig air àrdachadh beagan bho 2011.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC: “Tha na figearan a’ sealltainn a thuilleadh air bùn-steidh de luchd-bruidhinn na Gàidhlig, gu bheil coltas dòchasach ann airson Gàidhlig ann an Alba agus ‘s e ar n-amas airson na meadhanan Gàidhlig a bhith a’ cur ris an obair gus adhartachadh fhaicinn sna bliadhnaichean ri teachd.

Tha tòrr air a bhith air a choileanadh gus Gàidhlig a bhrosnachadh ann an Alba agus às deidh bliadhnaichean mòra de theagamhan an lùib cuid mu na tha an dàn dhan chànain, tha e math a bhith a’ faicinn gum bi daoine òga an là an-diugh aig cridhe a’ chànain san àm ri teachd.

Tha soirbheas BBC ALBA bho chaidh e air an èadhar ann an 2008 air togail a thoirt do dh'ìomhaigh a’ chànain agus tha e riatanach gum bi na meadhanan Gàidhlig fallain gus seo a leantainn. Mar a tha àireamhan luchd-amhairc BBC ALBA a’ sealltainn tha an dà chuid an luchd-bruidhinn agus an fheadhainn aig nach eil Gàidhlig measail air an t-seanail agus cumaidh sinn a’ dol le bhith a’ brosnachadh a’ chànain tro ar prògraman agus aig an aon àm a bhith a' misneachadh an luchd-amhairc gus Gàidhlig ionnsachadh.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman