GàidhligEnglish

Facilities Goireasan

Outside Broadcast

MG ALBA Facilities Goireasan MG ALBA

Find out about the facilities MG ALBA provide here Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mi goireasan MG ALBA an seo

MG ALBA offer some of the best television studio spaces available in Scotland with full spec production galleries and post production suites crewed by experienced, dedicated and enthusiastic professionals. Whether you require a TV studio for a pilot or a series, OB facilities at the location of your choice or one of the most experienced SCU crews with a state of the art full broadcast HD unit, MG ALBA will meet and exceed your requirements.

As well as television productions, MG ALBA have considerable experience in large scale events such as Awards and multi-cultural events. When MG ALBA are involved in your production, regardless of scale, you can be rest assured that you will receive our utmost attention and care from our highly dedicated team.

Tha cuid de na h-àrainneachdan stiùidio telebhisein as fheàrr an Alba aig MG ALBA gan tairgse, le gailearaidhean agus goireasan ro-riochdachaidh air an seirbheiseachadh le luchd-obrach eòlach agus dealasach. Ma tha sibh a’ lorg stiùidio tbh, goireasan OB aig làrach freagarrach no criutha SCU le uidheamachd ùr-nòsach, gheibh sibh sin bho MG ALBA.

A thuilleadh air riochdachadh telebhisein, tha eòlas aig MG ALBA air a bhith a’ cur tachartasan leithid Duaisean agus nithean ioma-chultarach eile air dòigh. Às bith dè a tha a dhìth oirbh, gheibh sibh seirbheis ionmholta bho sgioba phroifeasanta MG ALBA.

Facilities FAQs FAQs Ghoireasan

We have compiled a list of commonly asked questions that are intended to help clarify any queries you may have. If your question isn't included in our Frequently Asked Questions or you need further clarification, please contact us at uisdean.macleod@mgalba.com or by phone on 01851 705550. Tha sinn air liosta a chruthachadh le ceistean bhitheanta agus tha sinn an dòchas gun cuidich seo sibh. Mura bheil sibh a’ faighinn freagairt ur ceist sna Ceistean Cumanta no ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh, cuiribh fios gu uisdean.macleod@mgalba.com no fòn gu 01851 705550.

Contact UsFios Thugainn

Uisdean MacLeod
uisdean.macleod@mgalba.com
01851 705550
MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD