GàidhligEnglish

Student Work Experience Opportunities and Summer Jobs Greis-gnìomhachais agus obair samhraidh airson oileanaich

If you are in school or further education and looking for an opportunity to gain practical experience at the heart of Gaelic media, MG ALBA offers work experience opportunities throughout the academic year. Although the work experience placements are unpaid, you should find them rewarding in the skills and experience you will gain while with us.

FAQs

What types of work experience placements do we offer?

We offer:

1) one-week Work Experience placements for school pupils in the 4th year of secondary school (unpaid);

2) bespoke Work Experience placements for college or university students according to their needs (unpaid); and

3) Summer jobs (paid) to carry out specific projects. Previous projects have included digitising media archives, cataloguing and organising document archives, presentation on BBC ALBA, studio assignments.

Who are we looking for?

We are looking for motivated, conscientious, confident individuals who show an interest in MG ALBA and what we do. You will be a fluent speaker of Gaelic or a learner willing and able to practice and improve your conversational Gaelic skills.

What will happen during my placement?

1) Work-experience placements for school pupils

Work-experience placements for school pupils will give you an excellent overview of the range of activities carried out by MG ALBA. This will include editing, camerawork, audio engineering, presentation, scheduling, marketing and social media, and can also include accounting and finance, IT and corporate governance if you are interested in those activities. A typical 5-day programme will be something like:

Day 1 Induction then shadowing the BBC ALBA scheduling team
Day 2 Presentation – a day scripting and recording BBC ALBA links
Day 3 Marketing – plan programme promo and social media
Day 4 Studio – shadowing camera, sound and editing professionals
Day 5 Shadowing Finance, IT or administrative staff; or reception duties

2) Work-experience placements for students in further or higher education

We will be happy to look at your application and see if we can offer something tailor made for you.

3) Summer jobs

All jobs will be advertised on our website. In general we will be looking for motivated and conscientious individuals who want to develop their skills, have a commitment to Gaelic and to Gaelic media and demonstrate the potential to carry out the specific project.

What skills will I develop?

As well as getting an insight into the day-to-day technical, professional and channel management tasks of the organisation you will also develop core soft skills: communication, time-management, self-confidence, team-working, problem-solving are just a few of the areas you can develop during your time at MG ALBA.

Where are the opportunities?

The opportunities are mainly at our Stornoway head office. It may be possible to work from Glasgow on placements focused on gaining experience in events, PR, web and social media.

When are the Work Experience placements? And how many are there?

February, March, September and October. A maximum of 2 placements each month.

How do I apply for a Work Experience placement?

Please submit an application to this email address in Gaelic if possible: hr@mgalba.com and mark it “Greis-Gnìomhachais”. Ensure your application includes the necessary approvals from your school, college or university.

When are the Summer Jobs? And how many are there?

June to September. Generally between 2 to 4 jobs paying £200 per week. These opportunities will be advertised on our website as and when they arise.

Important Information

You should be within reasonable travelling distance to the Stornoway and Glasgow sites or be able to organise your own travel and accommodation.

Please note that submission of an application for Work Experience does not automatically guarantee a placement. This will depend on a suitable placement being available. It is imperative for insurance purposes that the school/college/university gives their approval and provides a point of contact during your placement week. Without this detail MG ALBA will not be able to consider your application.

Ma tha sibh san sgoil, no ann an colaiste no oilthigh agus airson ur sgilean a leasachadh agus eòlas-obrach fhaighinn aig teis-mheadhan nam meadhanan Gàidhlig, tha cothroman ann dhuibh aig MG ALBA. Ged nach bi sibh a’ faighinn pàigheadh airson nan greisean-gnìomhachais, bu chòir gu faigh sibh tòrr a-mach àsta agus gheibh sibh sgilean agus eòlas fhad ’s a bhios sibh còmhla rinn.

Ceistean

Dè seòrsa greisean-gnìomhachais a tha sinn a’ tabhainn?

Tha sinn a’ tabhainn:

1) Greisean-gnìomhachais fad seachdain airson sgoilearan sa cheathramh bliadhna den àrd-sgoil (gun phàigheadh);

2) Greisean-gnìomhachais, a rèir feumalachdan pearsanta an neach, airson oileanaich aig colaiste no oilthigh (gun phàigheadh); agus

3) Obraichean Samhraidh (pàighte) gus pròiseactan sònraichte a lìbhrigeadh. Am measg pròiseactan a rinn sinn a-cheana bha a bhith a’ cur stuthan tasglainn ann an riochd didseatach, a’ catalogadh agus a’ rèiteachadh tasglann de sgrìobhainnean, obair preseantaidh air BBC ALBA, agus obair stiùidio.

Cò bhiodh freagarrach?

Tha sinn a’ sireadh dhaoine brosnachail, cogaiseach le ùidh ann an MG ALBA agus an obair sa bheil sinn an sàs. Feumaidh sibh a bhith fileanta sa Ghàidhlig no nur neach-ionnsachaidh a tha airson ur sgilean a leasachadh.

Dè thachras air a’ ghreis-gnìomhachais?

1) Greis-gnìomhachais airson sgoilearan

Bheir greis-gnìomhachais airson sgoilearan sealladh air na raointean-obrach air fad sa bheil MG ALBA an sàs. Am measg seo, bidh obair-gearraidh, obair-camara, obair-fuaim, preasantadh, obair air clàr nam prògraman, margaidheachd agus na meadhanan sòisealta. Gheibhear cothrom cuideachd, ma bhios sin iomchaidh, eòlas fhaighinn ann an gnothaichean cunntasachd agus ionmhais, F.T. agus gnothaichean corporra. Dh’fhaodadh gum biodh na còig là a’ coimhead rudeigin mar seo:

Là 1 Inntrigeadh agus an uair sin ùine còmhla ri sgioba phrògraman BBC ALBA
Là 2 Obair-preseantaidh – là a’ sgriobtadh agus a’ clàradh stuthan BBC ALBA
Là 3 Margaidheachd – planadh air ‘promo’ prògraman agus na meadhanan sòisealta
Là 4 Stiùidio – obair-camara, fuaim agus gearradh
Là 5 Ionmhas, F.T., rianachd no obair-fàilteachais

2) Greis-gnìomhachais airson oileanaich aig colaiste no oilthigh

Bidh sinn toilichte coimhead ri ur tagradh a rèir ur feumalachdan pearsanta.

3) Obraichean Samhraidh

Thèid na h-obraichean seo fhoillseachadh air ar làrach-lìn. San fharsaingeachd tha sinn a’ sireadh dhaoine brosnachail agus cogaiseach a tha airson an cuid sgilean a leasachadh, aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig agus sna meadhanan Gàidhlig agus aig a bheil na comasan pròiseact sònraichte a lìbhrigeadh.

Dè na sgilean a leasaicheas mi?

A thuilleadh air sealladh fhaighinn air gnothaichean teicnigeach, phroifeasanta agus seanail, gheibh sibh cothrom sgilean eile a leasachadh fhad ’s a bhios sibh còmhla rinn aig MG ALBA: conaltradh, rianachd-ùine, fèin-earbsa, obair-sgioba agus a bhith a’ faighinn fuasgladh air trioblaidean.

Càite bheil na cothroman?

Gu cumanta, tha na cothroman aig ar prìomh oifis ann an Steòrnabhagh. Tha cuideachd cothroman san oifis againn ann an Glaschu, le sùil air tachartasan, PR, làrach-lìn agus na meadhanan sòisealta.

Cuin a bhios na greisean-gnìomhachais a’ ruith agus cia mheud a bhios ann dhiubh?

Sa Ghearran, Am Màrt, An Sultain agus An Dàmhair. Cha ghabh sinn barrachd air 2 neach gach mìos.

Ciamar a chuireas mi a-steach airson greis-gnìomhachais?

Cuiribh tagradh, sa Ghàidhlig ma tha sin comasach, gu hr@mgalba.com agus sgrìobh “Greis-gnìomhachais” air. Dèanaibh cinnteach gu bheil cead bhon sgoil, colaiste no oilthigh san tagradh agaibh.

Cuin a tha na h-obraichean samhraidh agus cia mheud a th’ ann dhiubh?

Ògmhios gu Sultain. Sa chumantas eadar 2 is 4 obraichean, a’ pàigheadh £200 gach seachdain. Bidh na cothroman seo air an làrach-lìn againn nuair a bhios sinn gan tabhainn.

Fiosrachadh feumail

Bu chòir gu bheil sibh an ìre mhath faisg gus siubhal gu oifis Steòrnabhaigh no Ghlaschu no comasach ur siubhal agus àite-fuirich fhèin a chur air dòigh. Thoiribh an aire nach eil tagradh a-mhàin a’ ciallachadh gu faigh sibh greis-gnìomhachais. Bidh seo a rèir nan cothroman a bhios ann. Tha e riatanach gu bheil cead na sgoile/colaiste/oilthigh air fhaighinn, le ainm-sgrìobhte bho chuideigin air a thoirt seachad. Às aonais seo, cha tèid coimhead ri ur tagradh.

Contact US

HR Advisor Neach-comhairle HR
hr@mgalba.com
01851 705550