GàidhligEnglish

Invitation to Tender Cuireadh gu Tagradh

 

MG ALBA Annual Report and Accounts 2018-19 (for the year ended 31 March 2019)

MG ALBA invites tenders for the creating, editing and printing of the MG ALBA Annual Report & Accounts for the year ended 31 March 2019 (in Gaelic and English).

The contract may be extended for a further two years, at the option of MG ALBA and with the agreement of the successful bidder.

The Report will be a modern and contemporary publication suitable for a Gaelic digital media organisation.

Deliverables

We invite quotes for an Annual Report of circa 100 pages (see, for example, last year’s)

The deliverables will be:

1) Annual Report of around 100 pages in full colour and in digital format for publication on MG ALBA’s website and for electronic distribution, plus;

2) Either

 • a) 50 hard copies of the digital version of the Annual Report; or
 • b) 25 hard copies of an abbreviated Annual Report

Deliverable 2) b) is an abbreviated Annual Report, text only (no pictures or graphics) and in black and white. It excludes certain narratives contained in the full Annual Report and will contain: Cover; Mission; CEO report; Chair’s message; Activities & Business Review; Governance Statement; Accounts; List of Staff and Board members (including term of office), Advisers, and Contacts.

Deliverable 2) b) will only be commissioned if there is a signifcant cost saving in comparison to Deliverable 2) a).

The succesful bidder will:

 • • direct the project in consultation with MG ALBA’s Gaelic Manager, preparing and adhering to a delivery timetable of mid to late June 2019 for electronic publication and mid-July for hard copies;
 • • design the Report and create relevant artwork and graphics;
 • • undertake typesetting and supply proofs and mock-ups for approval;
 • • edit and proof as required (proofing required only for the English version);
 • • deliver the Report in the formats required (digital format and hard format).

Interested parties should e-mail tenders to maryann.macinnes@mgalba.com before Friday 22 March 2019, 5.00pm.

Bidders should offer a fixed price on the alternative bases requested, and should include credentials and examples of previous work within their submissions.

Late submissions will not be accepted.

Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2018-19 (airson na bliadhna a dhùin 31 Màrt 2019)

Tha MG ALBA a’ sireadh thagraidhean airson obair cruthachaidh, deasachaidh agus clò-bhualaidh Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson na bliadhna a dhùin 31 Màrt 2019 (ann an Gàidhlig agus Beurla).

Dh’fhaodadh gun tèid sìneadh dà bhliadhna a dhèanamh air a’ chùmhnant, aig roghainneachadh MG ALBA agus le aonta an tagraiche soirbheachail.

Bidh an Aithisg ùr-fhasanta agus co-aimsireil, freagarrach airson buidheann Gàidhlig nam meadhanan didseatach.

Rudan rin lìbhrigeadh

Thathas a’ sireadh thuairmsean airson Aithisg Bhliadhnail timcheall air 100 duilleag (stèidhichte air aithisg an-uiridh).

‘S iad na nithean lìbhrigidh:

1) Aithisg Bhliadhnail de timcheall air 100 duilleag làn-dathte agus ann an cruth didseatach airson foillseachadh air làrach-lìn MG ALBA agus airson a sgaoileadh gu h-eileagtronaigeach, a thuilleadh air;

2) Air neo

 • a) 50 leth-bhreac cruaidh de thionndadh didseatach den Aithisg Bhliadhnail; no
 • b) 25 leth-bhreac cruaidh de dh’Aithisg Bhliadhnail giorraichte

Tha 2) b) gu h-àrd na Aithisg Bhliadhnail giorraichte, teacsa a-mhàin (às aonais dhealbhan no grafaics) agus ann an dubh is geal. Cha bhi e a’ gabhail a-steach cuid a earrainnean a bhios san Aithisg Bhliadhnail iomlan ach bidh iad seo ann: Còmhdach; Rùn; Lèirmheas an Àrd-Oifigeir; Teachdaireachd a’ Chathraiche; Lèirmheas air gnìomhan & gnothaichean; Aithris Riaghlaidh; Cunntasan; liost de luchd-obrach agus buill a’ bhùird; Comhairlichean & ‘fios thugainn’.

Cha tèid 2) b) a choimiseanadh mura bheil sàbhaladh chosgais susbainteach an coimeas ri 2) a).

Bidh an tagraiche soirbheachail:

 • • a’ stiùireadh a’ phròiseict còmhla ri Manaidsear Gàidhlig MG ALBA, a’ stèidheachadh agus a’ cumail ri clàr-ama an Aithisg a lìbhrigeadh meadhan gu deireadh an Ògmhios 2019 airson foillseachadh eileagtronaigeach agus meadhan an Iuchair airson leth-bhreacan cruaidh;
 • • a’ dealbhachadh na h-Aithisg agus a’ cruthachadh obair-ealain agus grafaics;
 • • a’ clò-shuidheachadh agus a’ lìbhrigeadh proofs agus mock-ups airson dearbhadh;
 • • a’ deasachadh agus a’ dèanamh obair-cheartachaidh mar a bhios feum (obair-cheartachaidh airson Beurla a-mhàin)
 • • an Aithisg a lìbhrigeadh sna fòrmatan riatanach (cruth didseatach agus cruaidh)

Ma tha ùidh agaibh san obair, cuiribh tagradh gu maryann.macinnes@mgalba.com ro Dihaoine 22 Màrt 2019, 5.00f.

Bu chòir do thagraichean prìs stèidhichte air na chaidh iarraidh a thabhann agus bu chòir eisimpleir de dh’obair a rinn sibh roimhe a chuir an cois an tagradh.

Cha tèid gabhail ri tagraidhean anmoch.