GàidhligEnglish

Invitation to Tender Cuireadh gu Tagradh

Invitation to Tender - Services

Applications are invited from service providers with the expertise and knowledge to provide the following services for period of 2 years commencing 01 April 2017, with a one-year option to extend at the discretion of MG ALBA and with the agreement of both parties.

MG ALBA invites separate tenders for the services set out below. Service providers may bid for both or for one only.

Contract 1: Promotion and Publicity
Promoting awareness of BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic to potential audiences and users in Scotland.

Contact 2: Strategic Communications Advisory
Building awareness and status of Gaelic and Gaelic media at public policy, media and stakeholder level in Scotland and the UK

Proposals must be submitted by 2pm on Friday 10 March 2017. You may ask for a meeting beforehand if you require any further information by emailing neil.graham@mgalba.com. Any new information provided will be published here in a FAQ.

Full details are provided in this document.

Cuireadh gu Tairgse - Seirbheisean

Thathar a’ sireadh thagraidhean bho sholaraichean seirbheis aig a bheil an t-eòlas riatanach airson nan seirbheisean a leanas a mhaireas 2 bhliadhna bho 01 Giblean 2017, le roghainn leudachadh aon-bhliadhna a bharrachd ma bhios MG ALBA air a shon agus le aonta an dà bhuidhinn.

Tha MG ALBA a’ sireadh thagraidhean fa leth airson nan seirbheisean a tha air an cur an cèill gu h-ìosal. Faodaidh solaraichean seirbheis cur airson an dà sheirbheis no airson aon a-mhàin.

Cùmhnant 1: Brosnachadh Aithne agus Follaiseachd
Brosnachadh ìrean mothachaidh mu BhBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic gu luchd-amhairc agus luchd-cleachdaidh ann an Alba.

Cùmhnant 2: Ro-innleachd Conaltraidh
Togail mothachadh mun Ghàidhlig is na meadhanan Gàidhlig aig ìre poileasaidh poblach, nam meadhanan is luchd-ùidh ann an Alba agus san RA.

Feumaidh na molaidhean a bhith a-staigh ro 2f air Dihaoine 10 Màrt 2017. Faodar coinneamh iarraidh airson am barrachd fiosrachaidh ro laimh le bhith cur post dealan gu neil.graham@mgalba.com. Mu thèid fiosrachadh as ur a thoirt seachad do aona thagraiche thèid fhoillseachadh gu poblach ann an FAQ.

Tha làn fhiosrachadh an seo.