GàidhligEnglish

Opportunities Cothroman

MG ALBA currently has two job vacancies:

 

 

Presenter & Presentation Co-ordinator
Permanent, 37 hours per week

This is an exciting opportunity for a bright star to join MG ALBA as a Presenter & Presentation Co-ordinator. If Gaelic and digital media are your thing, we would love to hear from you!

Tha MG ALBA a’ lorg rionnag ùr!

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA mar Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail.

Bidh sibh nur preasantair, a’ clàradh nan ceanglaichean eadar nam prògraman mar sin bidh sibh mar aodann agus mar ghuth na seanail. Bidh sibh cuideachd an sàs ann a bhith a’ cruthachadh phromothan agus stuthan airson nam meadhanan didseatach.

A thuilleadh air eòlas craolaidh, tha sinn a’ lorg neach le paisean airson nam meadhanan sòisealta gus aghaidh didseatach nas làidire a chruthachadh do BhBC ALBA.

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig. Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

 

Communications Co-ordinator
Salary £23,054 - £25,503 (Grade B3) per annum + pension
Permanent, 37 hours per week

MG ALBA currently has a full time, permanent vacancy for a Communications Co-ordinator, based at either our offices in Glasgow or Stornoway. The post holder will work as part of the Development Team, and be responsible for the management and implementation of activities aimed at raising the profile of the organisation and its brands through traditional and digital marketing methods.

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA airson obair ùr mar Co-òrdanaiche Conaltraidh.

Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh no Glaschu. Bidh uallach air an neach ìomhaigh na buidhne a neartachadh tro dhòighean margaidheachd traidiseanta agus didseatach. Bidh sibh a’ co-obrachadh thar sgiobaidhean taobh a-staigh na buidhne agus le luchd-ùidh bhon taobh a-muigh, leithid solaraichean, gus stuthan conaltraidh a cho-òrdanachadh gu maith BBC ALBA.

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig. Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

 

Pròiseas

Ma tha ùidh agaibh ann am fear seach fear de na h-obraichean seo, gheibh sibh dealbh-obrach Co-òrdanaiche Conaltraidh an seo agus dealbh-obrach Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail an seo.

Faodaidh sibh ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR, air 01851 707219 no aig claire.macleod@mgalba.com.

Ma tha sibh airson a bhith nur pàirt den sgioba chruthachail againn, cuiribh ur cunntas-beatha gu claire.macleod@mgalba.com. Feumaidh tagraidhean foirmeil sam bith a bhith a-staigh ro 5f, Dihaoine 21 Iuchar 2017.

 

Tha dà bheàrn-obrach aig MG ALBA an dràsta:

 

 

Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail
Maireannach, 37 uairean san t-seachdain

Tha MG ALBA a’ lorg rionnag ùr!

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA mar Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail.

Bidh sibh nur preasantair, a’ clàradh nan ceanglaichean eadar nam prògraman mar sin bidh sibh mar aodann agus mar ghuth na seanail. Bidh sibh cuideachd an sàs ann a bhith a’ cruthachadh phromothan agus stuthan airson nam meadhanan didseatach.

A thuilleadh air eòlas craolaidh, tha sinn a’ lorg neach le paisean airson nam meadhanan sòisealta gus aghaidh didseatach nas làidire a chruthachadh do BhBC ALBA.

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig. Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

This is an exciting opportunity for a bright star to join MG ALBA as a Presenter & Presentation Co-ordinator. If Gaelic and digital media are your thing, we would love to hear from you!

 

Co-òrdanaiche Conaltraidh
Tuarastal £23,054 - £25,503 (Ìre B3) gach bliadhna + peinnsean
Maireannach, 37 uairean san t-seachdain

Tha cothrom obrach tarraingeach aig MG ALBA airson obair ùr mar Co-òrdanaiche Conaltraidh.

Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh no Glaschu. Bidh uallach air an neach ìomhaigh na buidhne a neartachadh tro dhòighean margaidheachd traidiseanta agus didseatach. Bidh sibh a’ co-obrachadh thar sgiobaidhean taobh a-staigh na buidhne agus le luchd-ùidh bhon taobh a-muigh, leithid solaraichean, gus stuthan conaltraidh a cho-òrdanachadh gu maith BBC ALBA.

Tha Gàidhlig aig cridhe ar sgioba agus ’s i cànan obrach na buidhne agus mar sin, tha sinn a’ lorg neach a tha misneachail agus comasach sa Ghàidhlig. Bidh agaibh ri siubhal bho àm gu àm agus feumaidh sibh a bhith sùbailte mu ur n-uairean obrach.

MG ALBA currently has a full time, permanent vacancy for a Communications Co-ordinator, based at either our offices in Glasgow or Stornoway. The post holder will work as part of the Development Team, and be responsible for the management and implementation of activities aimed at raising the profile of the organisation and its brands through traditional and digital marketing methods.

 

Pròiseas

Ma tha ùidh agaibh ann am fear seach fear de na h-obraichean seo, gheibh sibh dealbh-obrach Co-òrdanaiche Conaltraidh an seo agus dealbh-obrach Preasantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail an seo.

Faodaidh sibh ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR, air 01851 707219 no aig claire.macleod@mgalba.com.

Ma tha sibh airson a bhith nur pàirt den sgioba chruthachail againn, cuiribh ur cunntas-beatha gu claire.macleod@mgalba.com. Feumaidh tagraidhean foirmeil sam bith a bhith a-staigh ro 5f, Dihaoine 21 Iuchar 2017.