GàidhligEnglish

Opportunities Cothroman

MG ALBA currently has a job vacancy:

 

Development Officer

Salary £26,462 - £30,098 (Grade C3) per annum + pension
Fixed Term 12 months, 37 hours per week

An exciting and challenging opportunity has arisen for an ambitious individual to join the MG ALBA Development Team.

This is a new post, jointly funded by HIE, and the successful candidate will work with MG ALBA and independent companies in Western Isles and Skye to research and develop ideas and collaborative opportunities to deliver internationalisation of content producers. Flexibility is offered in terms of location, and the post holder may be based in Stornoway, Skye, or Uist.

As well as proven experience in the Gaelic media sector, candidates should possess strong commercial skills and the ability to nurture and develop strong working relationships within the sector and amongst stakeholders. An understanding of the international media market would be an advantage.

The ability to work flexibly and travel regularly is essential. Gaelic is the working language of the organisation, is central to the role, and the ability and willingness to speak Gaelic is essential.

If you are interested in this post, the job description/person specification can be downloaded here. To apply, please send your current CV and a covering letter ensuring you address the requirements of the person specification.

Informal enquiries can be made to Claire Macleod, HR Advisor, on 01851 707219 or at claire.macleod@mgalba.com.

Formal applications should be submitted by 5pm, Tuesday 14th February 2017.

 

Tha beàrn-obrach aig MG ALBA an dràsta:

 

Oifigear Leasachaidh

Tuarastal £26,462 - £30,098 (Ìre C3) gach bliadhna + peinnsean
Cùmhnant ùine-shuidhichte 12 mìosan, 37 uairean san t-seachdain

Tha cothrom air leth air èirigh airson neach adhartach a thighinn a dh’obair le Sgioba Leasachaidh MG ALBA.

’S e obair ùr a tha seo, air a mhaoineachadh ann an co-bhoinn ri Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE). Bidh an neach soirbheachail ag obair le MG ALBA agus na companaidhean neo-eisimeileach sna h-Eileanan an Iar agus san Eilean Sgitheanach, gus beachdan agus cothroman co-obrachaidh a rannsachadh agus a leasachadh gus cur ri eadar-nàiseanachadh nan companaidh. Tha sùbailteachd ann a thaobh suidheachadh na h-obrach agus faodaidh an obair a bhith stèidhichte ann an Steòrnabhagh, an t-Eilean Sgitheanach no Uibhist.

A thuilleadh air eòlas dearbhte sna meadhanan Gàidhlig, bu chòir sgilean làidir coimeirsealta a bhith aig an neach agus an comas dàimhean-obrach làidir àrach taobh a-staigh na roinne agus am measg luchd-ùidhe. Bhiodh eòlas air margaidh nam meadhanan gu h-eadar-nàiseanta na bhuannachd.

Tha comas a bhith ag obrachadh gu sùbailte agus a bhith a’ siubhal tric deatamach. Tha comas agus miann a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig deatamach san obair agus ’s i a’ Ghàidhlig cànan-obrach na h-oifis.

Ma tha ùidh agad san obair seo, gheibh thu dealbh-obrach agus fios mun phròiseas iarrtais an seo. Gus iarrtas a chur a-steach, cuir do chunntas-beatha le litir na chois a’ mìneachadh mar a tha thu a’ coinneachadh ri iarrtasan na h-obrach.

Faodar ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR, air 01851 707219 no aig claire.macleod@mgalba.com.

Bu chòir tagraidhean foirmeil a bhith a-staigh ro 5f, Dimàirt 14 Gearran 2017.