GàidhligEnglish

Opportunities Cothroman

MG ALBA currently has some job vacancies:

Obair làn-ùine airson mìosan an t-Samhraidh

This is an advert for temporary (full-time) summer placement employment opportunities with MG ALBA. MG ALBA is looking for summer cover from individuals who are keen to assist in the following areas:

1. Assisting with programme paperwork/programme content admin and general support duties.

2. Assisting the technical staff in the day to day running of the studio

Closing date for applications: 23 March 2018

 

Tha MG ALBA a’ sireadh dhaoine airson taic a thoirt le na h-obraichean a leanas:

1. Obair pàipeir co-cheangailte ri prògraman, a bhith a’ cur fiosrachadh mu phrògraman a-steach do shiostam choimpiutair agus taic le obair rianachd.

2. Obair a’ cuideachadh luchd-teicnigeach an stiùidio.

 

Chan eil eòlas-obrach riatanach ach bhiodh sgilean coimpiutair feumail.
Tha comas a bhith ag obair mar phàirt de sgioba, ach cuideachd nur n-aonar, riatanach.
Tha comas sa Ghàidhlig riatanach.

Bidh fad na h-obrach stèidhichte air dè cho fad ’s a tha an tagraiche ri fhaighinn / dè an obair a tha ri dhèanamh.

Ma tha ùidh agaibh ann an fhear seach fear de na h-obraichean, cuiribh ur CV agus bhidio goirid ann an Gàidhlig, eadar 1-3 mionaidean a dh’fhaid, a’ mìneachadh na h-adhbharan airson a bhith ag iarraidh an cothrom seo gu ruige Maggie Taylor aig maggie.taylor@mgalba.com air neo dhan phost chun t-seòladh gu h-ìseal. Faodaidh sibh fòn a chur thuice air 01851 705550 le ceistean sam bith. Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Ceann-là airson tagraidhean: 23 Màrt 2018

Maggie Taylor, MG ALBA, Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis, HS1 2SD

 

Tha beàrn-obrach aig MG ALBA an dràsta:

 

Obair làn-ùine airson mìosan an t-Samhraidh

Tha MG ALBA a’ sireadh dhaoine airson taic a thoirt le na h-obraichean a leanas:

1. Obair pàipeir co-cheangailte ri prògraman, a bhith a’ cur fiosrachadh mu phrògraman a-steach do shiostam choimpiutair agus taic le obair rianachd.

2. Obair a’ cuideachadh luchd-teicnigeach an stiùidio.

 

Chan eil eòlas-obrach riatanach ach bhiodh sgilean coimpiutair feumail.
Tha comas a bhith ag obair mar phàirt de sgioba, ach cuideachd nur n-aonar, riatanach.
Tha comas sa Ghàidhlig riatanach.

Bidh fad na h-obrach stèidhichte air dè cho fad ’s a tha an tagraiche ri fhaighinn / dè an obair a tha ri dhèanamh.

Ma tha ùidh agaibh ann an fhear seach fear de na h-obraichean, cuiribh ur CV agus bhidio goirid ann an Gàidhlig, eadar 1-3 mionaidean a dh’fhaid, a’ mìneachadh na h-adhbharan airson a bhith ag iarraidh an cothrom seo gu ruige Maggie Taylor aig maggie.taylor@mgalba.com air neo dhan phost chun t-seòladh gu h-ìseal. Faodaidh sibh fòn a chur thuice air 01851 705550 le ceistean sam bith. Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Ceann-là airson tagraidhean: 23 Màrt 2018

Maggie Taylor, MG ALBA, Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis, HS1 2SD