GàidhligEnglish

Opportunities Cothroman

MG ALBA currently has a job vacancy:

 

OPERATIONS TECHNICIAN

Grade B2, £21,224 - £23,746
Full time, permanent contract
Based in Stornoway

 

Who are we looking for?

Are you a team player?

Are you interested in working in TV production?

Do you have audio experience?

If the answer to those questions is “yes” and if you are good at working with people, with strong attention to detail and a methodical approach to work, we would be very interested to hear from you. You will need to have proficiency in Gaelic, or be actively learning the language.

The role

The Operations Technician will work as part of the Operations Team carrying out a range of studio and post production tasks both within the broadcast facilities at MG ALBA and on location. The majority of the working week will consist of the editing and the mixing of audio for channel presentation material.

Training will be provided on specific aspects of the workflows in place to ensure you are fully equipped to carry out your duties.

The Job Description can be downloaded here.

Who are we?

MG ALBA, Scotland’s Gaelic Media Service, operates the Gaelic television channel BBC ALBA in partnership with the BBC.

Our Operational Plan for 2018/19 contains important information about our aims and objectives for this year.

Where are we?

This post is based at our offices in Stornoway.

Other interesting information about working for MG ALBA

 • • Nominated as one of the best places to work in broadcasting in the UK in 2018
 • • Investors in People & Investors in Young People (Gold)
 • • We offer 25 days annual leave + 12 days public holidays
 • • We pay 10% to a pension scheme for you, and add 5% if you match it
 • • To encourage healthy lifestyles we offer gym membership
 • • We have family-friendly working practices and offer a childcare voucher scheme

Next Steps

Formal applications should be submitted by Friday 12 October, 5pm to Claire Macleod, HR Advisor hr@mgalba.com. To apply, please submit your current CV and let us know what interests you about the role.

Informal enquiries can be made to Claire Macleod, hr@mgalba.com or Richard McHale, Operations Manager (Resources) richard.mchale@mgalba.com. Please get in touch if you would like to chat about the opportunity.

Interviews will be held on 24 October in Stornoway.

 

Tha beàrn-obrach aig MG ALBA an dràsta:

 

OBRAICHE TEICNEÒLAIS

Ìre B2, £21,224 - £23,746
Cùmhnant làn-ùine, maireannach
Stèidhichte ann an Steòrnabhagh

 

Cò tha sinn a’ lorg?

An caomh leibh a bhith ag obair ann an sgioba?

Bheil ùidh agaibh ann a bhith ag obair ann an riochdachadh Tbh?

Bheil eòlas agaibh ann an gnothaichean fuaim?

Ma tha, agus ma tha sibh math air a bhith ag obair le daoine eile, agus ag obair gu mionaideach agus ann an dòigh rianail, bhiodh ùidh againn cluinntinn bhuaibh. Feumaidh comas a bhith agaibh sa Ghàidhlig no a bhith ga h-ionnsachadh gu dìcheallach.

An dreuchd

Bidh an t-Obraiche Teicneòlais ag obair mar phàirt den Sgioba Obrachaidh air gnothaichean stiùidio agus iar-riochdachaidh, an dà chuid taobh a-staigh goireasan craolaidh MG ALBA agus ag obair aig astar. Airson a’ mhòr-chuid den t-seachdain bidh an neach a’ deasachadh agus a’ measgachadh stuthan fuaim airson stuthan taisbeanaidh na seanail.

Thèid trèanadh a thoirt seachad air pìosan sònraichte de na sruthan-obrach agus thèid dèanamh cinnteach gu bheil sibh làn-uidheamaichte an obair a choileanadh.

Tha an Dealbh-obrach ri fhaighinn an seo.

Cò sinn?

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ ruith na seanail Ghàidhlig BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC.

Tha fiosrachadh cudromach mu ar n-amasan agus ar toraidhean airson na bliadhna ri fhaighinn nar Plana Obrachaidh 2018/19.

Càite bheil sinn?

Bidh an dreuchd seo stèidhichte sna h-oifisean againn ann an Steòrnabhagh.

Rudan inntinneach eile mu bhith ag obair aig MG ALBA!

 • • Air ainmeachadh mar aon de na h-àiteachan obrach craolaidh as fheàrr san RA ann an 2018
 • • Creideas nar Cosnaichean agus Creideas nar Cosnaichean Òga (Òr)
 • • 25 làithean-saora + 12 làithean-saora poblach
 • • A’ pàigheadh 10% gu sgeama peinsein, le 5% a bharrachd a’ dol ann ma chuireas tu fhèin an aon rud ris
 • • Ballrachd gym gus dòigh-beatha fallain a bhrosnachadh
 • • Tha dòighean-obrach càirdeil teaghlaich againn agus tha sinn a’ tairgse sgeama bileig cùram-chloinne

Na h-ath cheumannan

Bu chòir tagraidhean foirmeil a chur a-steach ro Dhihaoine 12 Dàmhair, 5f gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR aig hr@mgalba.com. Gus tagradh a chur a-steach, cuiribh thugainn ur cunntas-beatha agus innis dhuinn dè tha tarraingeach dhut mun dreuchd.

Faodar ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid aig hr@mgalba.com no Richard McHale, Manaidsear Obrachaidh (Goireasan) richard.mchale@mgalba.com Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson còmhradh a bhith agad mun chothrom.

Thèid agallamhan an cumail air 24 Dàmhair ann an Steòrnabhagh.