GàidhligEnglish

Opportunities Cothroman

MG ALBA currently has a job vacancy:

 

EXECUTIVE MANAGER

Grade D, £31,311 (D1) to £35,093 (D4) depending on experience
Full time, permanent contract, Stornoway

 

Who are we looking for?

Have you got a background in working in business or corporate support services? Are you interested in working in the television and media sector? Are you a collaborative team member with a “can do” attitude who would relish working in a fast-paced business environment?

If you fit this description, we would love to hear from you. We would welcome applications from public, private or third sector applicants. You will need to have proficiency in Gaelic, or be actively learning the language.

The role

This post is one of a number of changes MG ALBA is making to take advantage of the opportunities arising with the fast pace of change in the media sector. It will require a person who is fully committed to collaborative, digital-first work practices. It will help us increase the attention we give to our corporate governance and it will allow speed and efficiency in our internal workflows at a time when fast turnaround is increasingly important. The post will also support fulfilment of our legislative obligations and reporting requirements and support corporate planning, performance and information management. The successful candidate will also work in partnership with our Corporate Risk Group in identifying and managing operational and corporate risks and implementing pro-active responses.

Who are we?

MG ALBA, Scotland’s Gaelic Media Service, operates the Gaelic television channel BBC ALBA in partnership with the BBC. Our Operational Plan 2018/19 provides important information about our aims and outcomes for this year.

Where are we?

We have offices in Stornoway and Glasgow. Our preference is for the post to be based in Stornoway. Some travel will be required from time to time.

Other interesting information about working for MG ALBA

 • • Nominated as one of the best places to work in broadcasting in the UK in 2018
 • • Investors in People & Investors in Young People (Gold)
 • • We offer 25 days annual leave + 12 days public holidays
 • • We pay 10% to a pension scheme for you, and add 5% if you match it
 • • To encourage healthy lifestyles we offer gym membership
 • • We have family-friendly working practices and offer a childcare voucher scheme

Interested? Next Steps

Please refer to the Job Description

Formal applications should be submitted by Friday 9th November, 12pm to Claire Macleod, HR Advisor hr@mgalba.com. To apply, please submit your current CV and let us know what motivates and interests you about the role and working for MG ALBA.

Informal enquiries can be made to Claire Macleod to hr@mgalba.com. Please get in touch if you would like to arrange a chat about the opportunity.

Interviews will be held on either Monday 19th November or Monday 26th November in Stornoway.

 

Tha beàrn-obrach aig MG ALBA an dràsta:

 

MANAIDSEAR GNÌOMHA

ÌRE D, £31,311 (D1) gu £35,093 (D4) a rèir eòlais
Làn-ùine, maireannach, Steòrnabhagh

 

Cò tha sinn a’ sireadh?

A bheil sibh air a bhith ag obair ann an seirbheisean-taic ghnìomhachais no ann an seirbheisean-taic chorporra? Bheil ùidh agaibh ann a bhith ag obair ann an roinn telebhisein agus nam meadhanan? An e neach a tha annaibh a tha math ann an sgioba, a tha gnìomhach nur dòigh agus ris an còrdadh obair ann an àrainneachd a tha a’ gluasad gu luath?

Ma tha sibh a’ freagairt air an tuairisgeul seo, bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh. Chuireadh sinn fàilte air tairgsean bho thagraichean anns na roinnean phoblach, phrìobhaiteach no an treas-earrann. Feumaidh comas a bhith agaibh sa Ghàidhlig no a bhith ga h-ionnsachadh gu dìcheallach.

An dreuchd

‘S e tha anns an dreuchd seo ach aon de na h-atharraichean a tha MG ALBA a’ cur an sàs gus brath a ghabhail air na cothroman a tha ag èirigh le astar luath a’ ghluasaid a tha a’ tachairt ann an roinn nam meadhanan. Feumaidh e neach a tha dealasach do mhodhan-obrach co-chomhairleachaidh agus didseatach-an-toiseach. Cuidichidh e sinn ann a bhith a’ cur barrachd aire air ar riaghlachas chorporra agus ceadaichidh e luaths agus èifeachdas anns na sruthan-obrach in-taigh aig àm nuair a tha coileantachd luath nas motha agus nas motha cudromach. Cuiridh an dreuchd taic cuideachd ri coileanadh ar dleastanasan laghail agus ar n-iarrtasan aithrisidh, agus cuiridh e taic ri planadh chorporra agus làimhseachadh dhèanadais is fiosrachaidh. Obraichidh an tagraiche a bhios soirbheachail ann an com-pàirteachas leis a’ Bhuidhinn Riosg Chorporra ann a bhith ag aithneachadh agus a’ manaidseadh riosgan obrachaidh agus chorporra agus a’ cur an gnìomh freagairtean ro-ghnìomhach.

Cò sinn?

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ ruith na seanail Ghàidhlig BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC. Tha fiosrachadh cudromach mu ar n-amasan agus ar toraidhean airson na bliadhna ri fhaighinn nar Plana Obrachaidh 2018/19.

Càite bheil sinn?

Tha oifisean againn ann an Steòrnabhagh agus ann an Glaschu. B’ fheàrr leinn gun robh an dreuchd seo stèidhichte sna h-oifisean againn ann an Steòrnabhagh. Bidh siubhal riatanach bho àm gu àm.

Rudan inntinneach eile mu bhith ag obair aig MG ALBA!

 • • Air ainmeachadh mar aon de na h-àiteachan obrach craolaidh as fheàrr san RA ann an 2018
 • • Creideas nar Cosnaichean agus Creideas nar Cosnaichean Òga (Òr)
 • • 25 làithean-saora + 12 làithean-saora poblach
 • • A’ pàigheadh 10% gu sgeama peinnsein, le 5% a bharrachd a’ dol ann ma chuireas tu fhèin an t-aon rud ris
 • • Ballrachd gym gus dòigh-beatha fallain a bhrosnachadh
 • • Tha dòighean-obrach càirdeil teaghlaich againn agus tha sinn a’ tairgse sgeama bileig cùram-chloinne

Bheil ùidh agaibh ann? Na h-ath cheumannan

Rachaibh chun an tuairisgeul obrach.

Bu chòir tagraidhean foirmeil a chur a-steach ro Dhihaoine 9 Samhain, 12 meadhan-là gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR aig hr@mgalba.com. Gus tagradh a chur a-steach, cuiribh thugainn ur cunntas-beatha agus innis dhuinn dè tha tarraingeach dhuibh mun dreuchd agus mu bhith ag obair airson MG ALBA.

Faodar ceistean neo-fhoirmeil a chur gu Claire NicLeòid aig hr@mgalba.com. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson còmhradh a chumail mun chothrom.

Thèid agallamhan an cumail Diluain 19 Samhain no Diluain 26 Samhain ann an Steòrnabhagh.