GàidhligEnglish

About MG ALBA Mu MG ALBA

Annual Report 18/19 cover

Annual Report 2018/19 Aithisg Bhliadhnail 2018/19

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2018/19 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2018/19

Twitter home page

Public Consultation Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

BBC ALBA Partnership

BBC ALBA Partnership Co-bhanntachd BBC ALBA

Find out about the MG ALBA and BBC partnership here. Airson fiosrachadh mu co-bhanntachd BBC ALBA lean an ceangal seo.

Since BBC ALBA went on-air on 19 September 2008, MG ALBA’s priority continues to be to run and to grow the channel in partnership with the BBC.

Teamwork and partnership are at the heart of what we do and along with our partners we strive to ensure that Gaelic is heard and used frequently and freely in the media and in Scotland’s social and cultural life. We believe that learners and native speakers have immense talent and through initiatives such as FilmG and LearnGaelic.net we will continue to encourage and create opportunities.

MG ALBA is funded by the Scottish Government and regulated by Ofcom. We are based in Stornoway with a presence in Inverness and Glasgow. Our promise is to inspire and encourage through Media and Gaelic.

Tha MG ALBA agus am BBC ag obair còmhla, a' craoladh BBC ALBA, an seanail telebhisean Gàidhlig. Bhon latha a thòisich BBC ALBA air an 19mh Sultain 2008, ’s e prìomh rùn a th’air a bhith aig MG ALBA a bhith a’ ruith agus a’ toirt fàs air an t-seanail ann an co-bhann leis a’ BhBC.

Tha co-obrachadh agus com-pàirteachas aig cridhe na h’obrach sin agus le ar com-pàirtichean leithid Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Iomairt na Gaidhealtachd sna h-Eileanan is Alba Chruthachail tha sinn a’ strì airson agus gum bi a Ghàidhlig air a cluinntinn agus air a cleachdadh gu nàdarra agus gu bitheanta sna meadhanan agus ann am beatha shòisealta agus cultural na h-Alba. Tha sinn a’ creidsinn gu mòr gu bheil tàlant gun tomhas aig luchd bruidhinn agus luchd ionnsachadh na Gàidhlig, agus tro FilmG agus LearnGaelic tha sinn a’ brosnachadh agus a’ cruthachadh chothroman.

Tha am buidhean, a tha air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus air a riaghladh le Ofcom, stèidhichte ann an Stèornabhagh le làthaireachd ann an Inbhir Nis agus Glaschu. ‘S e ar gealladh gur toir sinn spionnadh is brosnachadh tro nam Meadhanan agus tron Ghàidhlig.

FilmG

MG ALBA launched FilmG in 2008 with the aim of uncovering new talent for development for BBC ALBA. FilmG is MG ALBA's Gaelic short film competition.

Read the FilmG impact assessment here

Visit the FilmG website where you can subscribe to the newsletter to keep up to date.

FilmG is being managed by Cànan Graphics Studio, the creative media, language resource and design company based at FÀS on the Isle of Skye.

Chaidh FilmG a chur air bhog le MG ALBA ann an 2008 leis an amas tàlant ùr a thoirt gu bàrr a thèid a leasachadh airson BBC ALBA. 'S e co-fharpais fhilmichean goirid Gàidhlig a th'ann an FilmG.

Leugh impact assessment FilmG an seo

Tadhal air an làrach-lìn FilmG airson ballrachd fhaighinn sa chuairt-litir agus airson cumail an àird le de tha a’ dol.

Tha FilmG air a stiùireadh le Cànan Graphics Studio, companaidh mheadhanan cruthachail, ghoireasan cànain agus dealbhaidh a tha stèidhte aig FÀS san Eilean Sgitheanach.

MG ALBA Board and Staff Buill agus Luchd-obrach

Find out about
MG ALBA's Board Members and
Staff
here.
Airson fiosrachadh mu
Buill agus
Luchd-obrach MG ALBA lean
an ceangal seo.

Job opportunities Cothroman Obrach

Follow this link for job opportunities at MG ALBA. Lean an ceangal seo airson cothroman obrach aig MG ALBA.

Social Media Na Meadhanan Sòisealta

Facebook
Twitter @gaelicmedia
Twitter @bbcalba
YouTube
Vine
Vimeo

Contact Us

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD

fios@mgalba.com
01851 705550