GàidhligEnglish

Freedom of Information Saorsa Fiosrachaidh

These pages contain MG ALBA's Freedom of Information Publication Scheme. Use the menu on the right to navigate through the sections of the scheme.

MG ALBA – About Us

MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service), which was established under the Communications Act 2003 and originally incorporated under the Broadcasting Act 1990 as the Gaelic Television Committee.

Its function is to secure that a wide and diverse range of high quality programmes in Gaelic are broadcast or otherwise transmitted so as to be available to persons in Scotland.

The digital media partnership of MG ALBA and the BBC provides an integrated Gaelic television, radio and online service. The television channel BBC ALBA and the radio station BBC Radio nan Gaidheal are licensed by the BBC Trust. The partnership is governed by Bòrd ALBA, comprising representatives of MG ALBA and BBC Scotland.

MG ALBA – Mur Deidhinn

’S e MG ALBA ainm obrachaidh Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, a chaidh a stèidheachadh fo Achd Conaltraidh 2003 agus a bha an toiseach air a ghabhail a-steach fo Achd Craolaidh 1990 mar Comataidh Telebhisean Gàidhlig.

’S e a dhleastanas dèanamh cinnteach gum bi sreath fharsaing agus mheasgaichte de dheagh phrògraman ann an Gàidhlig air an craoladh no air an sgaoileadh air dhòigh eile gus am bi iad iar am faighinn le Daoine an Alba.

Tha com-pàirteachas meadhanan didseatach MG ALBA agus am BBC a’ toirt seirbheis telebhisein, rèidio agus eadar-lìon aonaichte ann an Gàidhlig. Tha an sianal telebhisein BBC ALBA agus an stèisean rèidio BBC Radio nan Gaidheal a’ faighinn cead craolaidh bho Urras a’ BhBC. Tha an com-pàirteachas air a riaghladh le Bòrd ALBA, air a bheil riochdairean bho MG ALBA agus BBC Alba.