GàidhligEnglish

Publication Schemes Sgeamaichean Foillseachaidh

MG ALBA, along with all other public authorities in the UK, has a legal duty under the Act to adopt and maintain a publication scheme.

The Act states that the publication scheme should specify:

 • the classes of information a public authority publishes or intends to publish;
 • how the information will be published; and
 • whether or not a charge will be made for the information.

The aim of this scheme is to provide a comprehensive guide to the information MG ALBA makes available and, wherever possible, to provide an easy method to access this information.

This scheme is published in Gaelic and English, and large print versions in both languages are also available. This scheme will be made available on the MG ALBA website and also by means of a hard copy for those who do not have access to the internet. To be sent a hard copy of this scheme please contact MG ALBA.

Charges which may be made for information published under this scheme
Material which is published and accessed on a website will be provided free of charge (i.e. there is no charge by us, although the user would of course have to meet any charges imposed by their Internet Service Provider and any personal printing costs).

For those without internet access, or where information is not published on our website, single copy print outs will generally be available free of charge. In certain circumstances (e.g. multiple print-outs and where information is provided in non-paper and non-electronic format) charges may be made for information subject to a charging regime prescribed under the Act.

Charges may be made for actual expenses incurred such as:

 • photocopying;
 • retrieval of archived documents;
 • postage and packaging;
 • providing information in non-paper or non-electronic format; and
 • the costs directly incurred as a result of viewing information.

If a charge is to be made, confirmation of the payment due will be given before the information is provided. Payment may be required prior to provision of the information that has been requested.
The method by which information published under this scheme will be made available

Where it is within our capability, we will always try to publish information on our website. Where information is not available on our website or if you do not wish to access information in that way you should contact MG ALBA with your request for information and we can provide the information by e-mail, hard copy or in another format. Obligations under disability and discrimination legislation and any other legislation to provide information in other forms and formats will be adhered to when providing information in accordance with this scheme.
Copyright

The copyright in this scheme and all information made available under its terms belongs to MG ALBA unless otherwise indicated. Such information may be downloaded, where available on the website, or reproduced for personal use without formal permission, but should not be reproduced, copied or republished for sale or other commercial purposes, or modified or transmitted by any means.

Review and Feedback

MG ALBA will review this scheme at regular intervals and monitor how effectively it is operating.

MG ALBA wants this scheme to meet users’ needs and welcomes your comments and feedback. Please send your comments to:

Eilean Green
MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway HS1 2SD
eilean.green@mgalba.com

Neil Graham is responsible for maintaining this scheme on a day-to-day basis.

How to make a complaint

If you are not satisfied with the help offered to access information within MG ALBA’s publication scheme, you should contact:

Donald Campbell, Chief Executive
MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway HS1 2SD
domhnall.caimbeul@mgalba.com

If you are still not satisfied, you can seek an independent review from the Information Commissioner. Further information is available by contacting:

The Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 01625 545 740
Fax: 01625 524 510
E-mail: mail@ico.gsi.gov.uk
Internet: www.informationcommissioner.gov.uk

Tha dleastanas laghail aig MG ALBA fon Achd, mar a tha aig a h-uile ùghdarras poblach eile san Rìoghachd Aonaichte, sgeama foillseachaidh a ghabhail agus a chumail suas.

Tha an Achd ag ràdh gum bu chòir don sgeama foillseachaidh sònrachadh:

 • na clasaichean fiosrachaidh a tha ùghdarras poblach a’ foillseachadh no an dùil fhoillseachadh;
 • ciamar a bhios am fiosrachadh air fhoillseachadh; agus
 • am feumar pàigheadh airson an fhiosrachaidh.

’S e amas an sgeama seo stiùireadh coileanta a thoirt air an fhiosrachadh a tha MG ALBA a’ toirt seachad agus, ma ghabhas e dèanamh, dòigh fhurasta a thoirt air faighinn chun an fhiosrachaidh seo.

Tha an sgeama seo air fhoillseachadh ann an Gàidhlig agus Beurla, agus tha tionndaidhean ann an clò-sgrìobhadh mòr rim faotainn anns gach cànan cuideachd. Bidh an sgeama seo ri faotainn air làrach-lìn MG ALBA agus cuideachd tro lethbhreac sgrìobhte do dhaoine nach eil air an eadar-lìon. Airson lethbhreac sgrìobhte fhaighinn den sgeama seo cuiribh fios gu MG ALBA (faic 5 – Fios Thugainn)

Cìsean a dh’fhaodar iarraidh airson fiosrachaidh air fhoillseachadh fon sgeama seo


Gheibhear stuth a tha air fhoillseachadh agus air a choimhead air làrach-lìn an-asgaidh (i.e. chan eil sinne ag iarraidh pàigheadh air a shon, ach dh’fheumadh an neach-cleachdaidh coinneachadh ri cìsean sam bith air an leigeil leis an Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn agaibh agus cosgaisean clò-bhualaidh pearsanta sam bith).
Airson daoine gun chothrom eadar-lìn, no far nach eil fiosrachadh air fhoillseachadh air an làrach-lìn againn, sa chumantas gheibhear aon lethbhreac clò-bhuailte an-asgaidh. Ann an cuid de shuidheachaidhean, tha am fiosrachadh a tha sinn a’ toirt don phoball ann an sgrìobhainnean a tha a’ gabhail a-steach stuth (m.e. ioma-lethbhreac agus far a bheil fiosrachadh air a thoirt seachad ann an cruth neo-phàipeir agus neo-eileagtronaigeach) ’s dòcha gum feumar pàigheadh airson fiosrachaidh ma tha rèim chìsean air òrdachadh fon achd.

’S dòcha gum bi cìsean air an leigeil airson fìor cosgaisean mar:

 • lethbhreacadh;
 • lorg sgrìobhainnean san tasglann;
 • postadh agus pacadh;
 • toirt seachad fiosrachaidh ann an cruth neo-phàipeir no neo-eileagtronaigeach; agus
 • cosgaisean dìreach mar thoradh air coimhead fiosrachaidh.

Ma bhios cìs ri phàigheadh, thèid an suim ri phàigheadh innse mus bi am fiosrachadh air a thoirt seachad. ’S dòcha gum feumar a phàigheadh mus tèid am fiosrachadh a chaidh iarraidh a thoirt seachad.

An dòigh sam bi fiosrachadh air fhoillseachadh fon sgeama seo air a thoirt seachad
Far am bi e comasach dhuinn, feuchaidh sinn daonnan ri fiosrachadh fhoillseachadh air an làrach-lìn againn. Far nach eil fiosrachadh ri fhaotainn air an làrach-lìn againn no mur eil sibh airson fiosrachadh fhaighinn air an dòigh sin bu chòir dhuibh ur n-iarrtas a chur gu MG ALBA agus faodaidh sinn am fiosrachadh a thoirt dhuibh ann am post-d, lethbhreac sgrìobhte no cruth air choreigin eile. Thèid cumail ri dleastanasan fo reachdas ciorraim and lethbhreith agus reachdas sam bith eile airson fiosrachadh ann an dreachan agus cruthan eile nuair a tha fiosrachadh air a thoirt seachad an co-rèir ris an sgeama seo.
Dlighe-sgrìobhaidh

Buinidh an dlighe-sgrìobhaidh san sgeama seo agus gach fiosrachadh a bheirear seachad fo na cumhaichean aige do MG ALBA mur eil a’ chaochladh air a chomharrachadh. Faodar am fiosrachadh sin a luchdachadh a-nuas, ma tha e air an làrach-lìn, no a lethbhreacadh airson cleachdadh pearsanta gun chead fhoirmeil, ach cha bu chòir ath-bhreacadh, lethbhreacadh no ath-fhoillseachadh a dhèanamh airson reic no malairt eile, no atharrachadh no a sgaoileadh air dhòigh sam bith.

Ath-sgrùdadh agus Beachdan Air Ais

Bidh MG ALBA a’ dèanamh ath-sgrùdadh air an sgeama seo gu cunbhalach agus a’ cumail sùil air dè cho èifeachdach ’s a tha e ag obrachadh.

Tha MG ALBA airson gum bi an sgeama seo a’ coinneachadh ri feuman an luchd-cleachdaidh agus a’ cur fàilte air ur beachdan. Cuiribh ur beachdan gu:

Eilean Green
MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh HS1 2SD
eilean.green@mgalba.com

Tha uallach air Niall Greumach airson an sgeama seo a chumail suas gu làitheil.

Modh-gearain

Mur eil sibh riaraichte leis a’ chuideachadh a gheibh sibh airson fiosrachadh fhaighinn taobh a-staigh sgeama foillseachaidh MG ALBA, bu chòir dhuibh fios a chur gu:

Dòmhnall Caimbeul, Àrd Oifigear
MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh HS1 2SD
domhnall.caimbeul@mgalba.com

Ma tha sibh fhathast do-riaraichte, faodaidh sibh sgrùdadh neo-eisimeileach iarraidh bhon Choimiseanair Fiosrachaidh. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho:

Oifis a’ Choimiseanair Fiosrachaidh
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Fòn: 01625 545 740
Facs: 01625 524 510
Post-d: mail@ico.gsi.gov.uk
Eadar-lìon: www.informationcommissioner.gov.uk