GàidhligEnglish

Classes of Information Clasaichean Fiosrachaidh

MG ALBA’s publication scheme makes the following classes of information available.

1. Who we are and what we do
This class consists of current organisational information, locations and contacts, and constitutional and legal governance.

  1.1 Roles and responsibilities

  • Statutory remit of MG ALBA
  • Board members and Chairman
  • Senior staff

  1.2 Organisational structure

  • Structure and responsibilities of Board and committees
  1.3 Legislation relevant to MG ALBA’s functions
  1.4 Information about the partnership between MG ALBA and the BBC for the running of BBC ALBA, the Gaelic digital service.
  1.5 Locations of, and contact details for, MG ALBA

2. What we spend and how we spend it
This class consists of financial information relating to projected and actual income and expenditure, tendering, procurement and contracts.

  2.1 Financial statements, budgets
  2.2 Capital programme
  2.3 Spending reviews
  2.4 Financial audit reports
  2.5 Staff and board members’ allowances and expenses
  2.6 Pay and grading structures
  2.7 Procurement procedures
  2.8 Lists of contracts awarded and their value
  2.9 Internal financial regulations

3. What our priorities are and how we are doing
This class comprises information about strategy and performance information, plans, assessments, inspections and reviews.

  3.1 Annual report
  3.2 Performance reports to Parliament
  3.3 Inspection reports
  3.4 Impact assessments
  3.5 Service standards
  3.6 Statistics produced in accordance with organisational requirements
  3.7 Public service agreements
4. How we make decisions
This class consists of information relating to policy proposals and decisions, decision making processes, internal criteria and procedures, consultations.
  4.1 Minutes of senior-level meetings
  4.2 Reports and papers provided for consideration at senior-level meetings
  4.3 Internal communications guidance, criteria used for decision-making, internal instructions, manuals and guidelines e.g. submissions process, training grants, etc.
5 Our policies and procedures
This class comprises information about current written protocols for delivering our functions and responsibilities.
  5.1 Policies and procedures for conducting the organisation’s business
  5.2 Policies and procedures for delivering our services
  5.3 Policies and procedures for recruiting and employing staff
  5.4 Customer service
  5.5 Records management and personal data policies
  5.6 Charging regimes and policies
6 Lists and registers
This class comprises information held in registers required by law and other lists and registers relating to the functions of the authority.
  6.1 Public registers and registers held as public records
  6.2 Asset registers and information asset register
  6.3 Disclosure logs
  6.4 Register of gifts and hospitality provided to senior personnel
  6.5 Any register of interests kept in the department
  6.6 Other lists required by law
7. The services we offer
This class consists of information relating to advice and guidance, booklets and leaflets, transactions and media releases and a description of the services offered.
  7.1 Information about the services the department provides including leaflets, guidance and newsletters.
  7.2 Services for industry
  7.3 Services for other organisations
  7.4 Services for members of the public
  7.5 Services for which the organisation is entitled to recover a fee, together with those fees
  7.6 Leaflets, booklets and newsletters
  7.7 Advice and guidance
  7.8 Media releases

Please note that the information published under this scheme will generally not include:
 • information the disclosure of which is prevented by law, or exempt under the Freedom of Information Act 2000, or is otherwise properly considered to be protected from disclosure;
 • information in draft form; or
 • information that is no longer readily available as it is contained in files that have been placed in archive storage, or is difficult to access for similar reasons.

Tha sgeama foillseachaidh MG ALBA a’ toirt cothrom air na clasaichean fiosrachaidh a leanas.

1. Cò sinn agus dè tha sinn a’ dèanamh
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh, àiteachan agus ainmean is seòlaidhean, agus riaghladh bun-reachdail agus laghail na buidhne aig an àm.

  1.1 Dreuchdan agus uallaichean
  • Raon-dleastanais reachdail MG ALBA
  • Buill agus Cathraiche a’ Bhùird
  • Prìomh luchd-obrach
  1.2 Structair obrachaidh
  • Structair agus uallaichean a’ Bhùird agus nan comataidhean
  1.3 Reachdas a bhuineas do ghnìomhan MG ALBA
  1.4 Fiosrachadh mun chom-pàirteachas eadar MG ALBA agus am BBC airson BBC ALBA, an t-seirbheis dhidsiteach Ghàidhlig, a ruith.
  1.5 Togalaichean, agus seòlaidhean airson, MG ALBA
2 Suimean agus modhan cosgais
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh ionmhasail co-cheangailte ri fìor theachd-a-steach agus cosgais agus ro-mheasadh orra, tairgsean, solar agus cùmhnantan.
  2.1 Aithrisean ionmhasail, buidseatan
  2.2 Prògram calpa
  2.3 Sgrùdaidhean air cosg
  2.4 Aithisgean sgrùdadh ionmhasail
  2.5 Cuibhreannan agus cosgaisean luchd-obrach agus buill a’ bhùird
  2.6 Structairean pàighidh agus ìrean
  2.7 Modhan solair
  2.8 Liostaichean de chùmhnantan a thugadh agus an luach
  2.9 Riaghailtean ionmhasail taobh a-staigh na buidhne
3. Ar prìomhachasan agus mar a tha sinn a’ coileanadh
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu ro-innleachd agus fiosrachadh, planaichean, measaidhean, sgrùdaidhean agus ath-sgrùdaidhean air coileanadh.
  3.1 Aithisg bhliadhnail
  3.2 Aithisgean coileanaidh chun na Pàrlamaid
  3.3 Aithisgean sgrùdaidh
  3.4 Measaidhean air buaidh
  3.5 Ìrean seirbheis
  3.6 Staitistig air ullachadh an co-rèir ri riatanasan eagrachaidh
  3.7 Aontaidhean seirbheis phoblach
4. Ar modh co-dhùnaidh
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh co-cheangailte ri molaidhean agus co-dhùnaidhean poileasaidh, modhan co-dhùnaidh, slatan-tomhais agus modhan taobh a-staigh na buidhne, co-chomhairlean.
  4.1 Geàrr-chunntasan choinneamhan nam prìomh luchd-obrach
  4.2 Aithisgean agus pàipearan airson beachdachadh orra aig coinneamhan nam prìomh luchd-obrach
  4.3 Stiùireadh conaltraidh taobh a-staigh na buidhne, slatan-tomhais air an cleachdadh airson co-dhùnaidhean, òrdughan taobh a-staigh na buidhne, leabhraichean-làimhe agus treòrachadh m.e. modh tagraidh, tabhartasan trèanaidh, msaa.
5. Ar poileasaidhean agus modhan
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu phrotocal sgrìobhte làthaireach airson ar gnìomhan agus uallaichean a lìbrigeadh.
  5.1 Poileasaidhean agus modhan airson gnothachas na buidhne a dhèanamh
  5.2 Poileasaidhean agus modhan airson ar seirbheisean a lìbhrigeadh
  5.3 Poileasaidhean agus modhan airson fastadh luchd-obrach
  5.4 Seirbheis luchd-cleachdaidh
  5.5 Rianachd clàraidh agus poileasaidhean dàta pearsanta
  5.6 Rèimean agus poileasaidhean chìsean
6. Liostaichean agus clàir
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh air a chumail ann an clàir a dh’fheumar fon lagh agus liostaichean agus clàir eile co-cheangailte ri gnìomhan an ùghdarrais.
  6.1 Clàir poblach agus clàir air an cumail mar chlàir poblach
  6.2 Clàir so-mhaoine agus clàr maoin fiosrachaidh
  6.3 Faidhlichean sgaoileadh fiosrachaidh
  6.4 Clàr thiodhlacan agus aoigheachd a fhuair prìomh luchd-obrach
  6.5 Clàr chom-pàirtean sam bith air a chumail san roinn
  6.6 Liostaichean eile a dh’fheumar fon lagh
7. Na seirbheisean a tha sinn a’ tabhann
Tha an clas seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh co-cheangailte ri comhairle agus stiùireadh, leabhrain agus bileagan, gnothaichean agus fiosan naidheachd agus mìneachadh air na seirbheisean a thathar a’ tabhann.
  7.1 Fiosrachadh mu na seirbheisean a tha an roinn a’ toirt seachad a’ gabhail a-steach bileagan, stiùireadh agus litrichean-naidheachd.
  7.2 Seirbheisean airson gnìomhachais
  7.3 Seirbheisean airson buidhnean eile
  7.4 Seirbheisean airson buill den phoball
  7.5 Seirbheisean airson am faod am buidheann pàigheadh fhaighinn, còmhla ri na cìsean sin
  7.6 Bileagan, leabhrain agus litrichean-naidheachd
  7.7 Comhairle agus stiùireadh
  7.8 Fiosan naidheachd

A chumantas cha bhi am fiosrachadh air fhoillseachadh fon sgeama seo a’ gabhail a-steach:

 • fiosrachadh nach fhaodar a sgaoileadh fon lagh, no neo-bhuailteach fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh 2000, no air dhòigh eile air a mheas airidh air dìon bho bhith air a sgaoileadh;
 • fiosrachadh ann an dreachd; no
 • fiosrachadh nach eil furasta fhaighinn a-nis mar toradh air a bhith ann am faidhlichean a tha air an gleidheadh ann an tasglann, no doirbh faighinn thuige airson adhbharan co-ionann.