GàidhligEnglish

MG ALBA Staff Luchd-obrach MG ALBA

Corporate

Roinn Chorporra

Donald Campbell - Chief Executive Dòmhnall Caimbeul - Àrd Oifigear

Mary Ann MacInnes - Gaelic and Corporate Affairs Manager Mairi Anna NicAonghais - Manaidsear Gàidhlig is Gnothaichean Corporra


Development

Roinn Leasachaidh

Iseabail MacTaggart - Director of Development and Partnerships Iseabail Nic an t-Sagairt - Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachdan

Bill MacLeod - Commissioning Editor Bill MacLeòid - Deasaiche Coimiseanaidh

Sandra Corbett - Development Officer Sandra Corbett - Oifigear Leasachaidh

Katie MacLeod - Digital Media Officer Katie NicLeòid - Oifigear nam Meadhanan Digiteach


Content

Roinn Phrògraman

Margaret Cameron - Channel Editor Mairead Chamshron - Deasaiche Seanail

Maggie Taylor - Scheduling Manager Magaidh Nic an Tàilleir - Manaidsear Clàr-phrògraman

Fiona MacKenzie - Presentation Manager Fiona NicChoinnich - Manaidsear Dreach na Seanail

Siobhan MacInnes - Presenter & Presentation Co-ordinator Siobhan NicAonghais - Preseantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail

Ceitlin Smith - Presenter & Presentation Co-ordinator Ceitlin Nic a' Ghobhainn - Preseantair & Co-òrdanaiche Dreach na Seanail

Kathryn MacLeod - Presentation Co-ordinator Kathryn NicLeòid - Co-òrdanaiche Dreach na Seanail

Charissa Gray - Scheduling Assistant Charissa Gray - Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Laura MacLeod - Scheduling Assistant Laura NicLeòid - Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Donna MacDonald - Media Librarian Donna NicDhòmhnaill - Leabharlannaiche nam Meadhanan

Michelle Morrison - Channel Assistant Michelle Mhoireasdan - Neach-taic Seanail


Finance & Facilities

Roinn Ionmhais & Ghoireasan

Neil Graham - Director of Finance Niall M. Greumach - Stiùiriche Ionmhais

Donnie Morrison - Management Accountant Donaidh Moireasdan - Cunntasair

Donnie MacDonald - Business Affairs Manager Donaidh Dòmhnallach - Manaidsear Gnìomhachais

Catriona Neally - Business Affairs Executive Catriona Neally - Oifigear Gnìomhachais

Donna Graham - Business Affairs Assistant Donna Ghreumach - Neach-taic Gnìomhachais

Marina MacDonald - Office Manager (part-time) Marina NicDhòmhnaill - Manaidsear Oifis (pàirt-ùine)

Màiri Ross - Receptionist Màiri Ross - Neach-fàilteachais

Calum Morrison - Caretaker Calum Moireasdan - Neach-glèidhidh

Graham Morrison - Facilities Assistant Graham Moireasdan - Neach-taic Ghoireasan


Operations)

Roinn Obrachaidh

Chris MacDonald - Director of Operations Chris Dòmhnallach - Stiùiriche Obrachaidh

Ùisdean MacLeod - Operations Manager (Technology) Ùisdean MacLeòid - Manaidsear Obrachaidh (Teicneòlas)

Iain Gillies - Operations Manager (ICT) Iain Mac’Illiosa - Manaidsear Obrachaidh (ICT)

Richard McHale - Senior Operations Technician Richard McHale - Àrd-Obraiche Teicneòlais

Ruth MacKenzie - Operations Technician Ruth NicChoinnich - Obraiche Teicneòlais

Ivor MacKenzie - Operations Technician Ivor MacChoinnich - Obraiche Teicneòlais

Colin Murray - Operations Technician Cailean Moireach - Obraiche Teicneòlais

Conor MacDonald - Operations Technician Conor Dòmhnallach - Obraiche Teicneòlais