GàidhligEnglish

MG ALBA Staff Luchd-obrach MG ALBA

CORPORATE & FINANCE

CORPORRA & IONMHAS

Donald Campbell - Chief Executive Dòmhnall Caimbeul - Àrd-Oifigear

Neil Graham - Director of Finance Niall M. Greumach - Stiùiriche Ionmhais

Donnie MacDonald - Business Affairs Manager Donaidh Dòmhnallach - Manaidsear Gnìomhachais

Catriona Neally - Business Affairs Executive Catriona Neally - Oifigear Gnìomhachais

Mary Ann MacInnes - Gaelic and Corporate Affairs Manager Mairi Anna NicAonghais - Manaidsear Gàidhlig is Gnothaichean Corporra

Nicola Pearson - Management Accountant Nicola Pearson - Cunntasair Stiùiridh


ADMINISTRATION & FACILITIES

RIANACHD & GOIREASAN

Calum Morrison - Caretaker Calum Moireasdan - Neach-glèidhidh

Graham Morrison - Facilities Assistant Graham Moireasdan - Neach-taic Ghoireasan

Màiri Ross - Receptionist Màiri Ross - Neach-fàilteachais

Marina MacDonald - Office Manager Marina NicDhòmhnaill - Manaidsear Oifis


CONTENT & DEVELOPMENT

PRÒGRAMAN & LEASACHADH

Iseabail MacTaggart - Director of Strategy and Partnership Iseabail Nic an t-Sagairt - Stiùiriche Ro-innleachd agus Co-bhanntachdan

Margaret Cameron - Channel Editor Mairead Chamshron - Deasaiche Seanail

Charissa Gray - Scheduling Assistant Charissa Gray - Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Eilidh Lewsey - LearnGaelic Editor Eilidh Lewsey - Dheasaiche LearnGaelic

Bill MacLeod - Commissioning Editor Uilleam MacLeòid - Deasaiche Coimiseanaidh

Murdo MacSween - Communications Manager Murchadh MacSuain - Manaidsear Conaltraidh

Viktoria Marker - LearnGaelic Research & Design Executive Viktoria Marker - Oifigear Rannsachaidh agus Dealbhachaidh LearnGaelic

Michelle Morrison - Channel Assistant Michelle Mhoireasdan - Neach-taic Seanail

Siobhan MacInnes - Presenter & Digital Procucer Siobhan NicAonghais - Preasantair & Riochdaire nam Meadhanan Didseatach

Fiona MacKenzie - Digital Hub Manager Fiona NicChoinnich - Manaidsear an Aonaid Dhidseataich

Ruth Murray - Digital Producer Ruth Mhoireach - Riochdaire Didseatach

Donna MacDonald - Media Librarian Donna NicDhòmhnaill - Leabharlannaiche nam Meadhanan

Ceitlin L Russell Smith - Presenter & Digital Procucer Ceitlin L Ruiseal Nic a' Ghobhainn - Preasantair & Riochdaire nam Meadhanan Didseatach

Kathryn MacLeod - Presentation Co-ordinator Kathryn NicLeòid - Co-òrdanaiche Dreach na Seanail

Katie MacLeod - Digital Media Officer Katie NicLeòid - Oifigear nam Meadhanan Didseatach

Laura MacLeod - Scheduling Assistant Laura NicLeòid - Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Karen Pickard - Mhanaidsear Gnìomha Karen Pickard - Executive Manager

Caitlin Russell - LearnGaelic Digital Engagement Officer Caitlin Russell - Oifigear Dhàimhean Didseatach LearnGaelic

Maggie Taylor - Scheduling Manager Magaidh Nic an Tàilleir - Manaidsear Clàr-phrògraman


TECHNOLOGY & OPERATIONS

TEICNEÒLAS & OBRACHADH

Iain Gillies - Operations Manager (ICT) Iain Mac’Illiosa - Manaidsear Obrachaidh (ICT)

Ivor MacKenzie - Operations Technician Ivor MacChoinnich - Obraiche Teicneòlais

Tormod MacLeod - Media Asset Technician Tormod MacLeòid - Obraiche Shealbhan nam Meadhanan

Ùisdean MacLeod - Operations Manager (Technology) Ùisdean MacLeòid - Manaidsear Obrachaidh (Teicneòlas)

Richard McHale - Operations Manager (Resources) Richard McHale - Manaidsear Obrachaidh (Goireasan)

Colin Murray - Operations Technician Cailean Moireach - Obraiche Teicneòlais

Andrew Fraser - Operations Technician Andrew Friseal - Obraiche Teicneòlais

Ged Yeates - Creative Editor Ged Yeates - Deasaiche Cruthachail