GàidhligEnglish

Remit Dleastanas

The remit of MG ALBA (the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig or Gaelic Media Service) under the Communications Act 2003 is to ensure that high quality television programmes in Gaelic are made available to persons in Scotland. In partnership with the BBC, MG ALBA has established BBC ALBA, the Gaelic digital service. Information about the partnership can be found here.

MG ALBA is committed to securing the distribution of BBC ALBA on all digital platforms and a sustainable future for Gaelic broadcasting. MG ALBA also works with producers to promote development, training and the use of Gaelic as the working language of the Gaelic production sector.

MG ALBA is funded by the Scottish Government and regulated by Ofcom.

Is e dleastanas MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fo Achd Conaltraidh 2003 dèanamh cinnteach gu bheil deagh phrògraman Gàidhlig rim faotainn airson dhaoine ann an Alba.

Ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, tha MG ALBA air BBC ALBA, an t-seirbheis dhidseatach Ghàidhlig, a stèidheachadh. Gheibhear fiosrachadh mun cho-bhanntachd an seo.

Tha e mar phrìomhachas aig MG ALBA cothrom-sgaoilidh BBC ALBA a ghlèidheadh air a h-uile ùrlar didseatach agus craoladh sa Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach san àm ri teachd. Tha MG ALBA cuideachd ag obair còmhla ri riochdairean airson leasachadh, trèanadh agus cleachdadh Gàidhlig mar chànain-obrach a’ ghnìomhachais-riochdachaidh a bhrosnachadh.

Tha MG ALBA air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus air a riaghladh le Ofcom.

Legislation Reachdas

MG ALBA (the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig or Gaelic Media Service) was established by the Communications Act 2003, Sections 208-210, to ensure that a wide and diverse range of high quality programmes in Gaelic is made available to persons in Scotland by broadcasting or by other means.

MG ALBA is empowered to make programmes and can hold broadcast licences other than those specifically listed in Section 208 (4B) of the Communications Act 2003. It has subsumed funding powers and responsibilities in relation to financing of Gaelic programmes, training, research and related activities under Sections 183 and 184 of the Broadcasting Act 1990, Sections 32 and 95 of the Broadcasting Act 1996 and related Schedules.

Responsibility for funding MG ALBA passed to Scottish Ministers under the Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc.) Order 1999 (SI 1999 No. 1750).

Click here to view sections of the Communications Act 2003 which relate to MG ALBA (Gaelic Media Service).

For further information visit:

Broadcasting Act 1990
Broadcasting Act 1996
Communications Act 2003
The Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc.) Order 1999

MG ALBA is not responsible for external links.

Chaidh MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a stèidheachadh fo ullachadh Achd Conaltraidh 2003, Earrannan 208-210, gus dèanamh cinnteach gum bi sreath fharsaing agus measgaichte de dheagh phrògraman Gàidhlig air an lìbhrigeadh tro chraoladh no eile gu sluagh na h-Alba.:

Tha ùghdarras air a thoirt do MG ALBA airson prògraman a dhèanamh agus ceadan craolaidh a chumail a bharrachd air an fheadhainn shònraichte air an liostadh ann an Earrann 208 (4B) de Achd Conaltraidh 2003. Tha i air cumhachdan agus dleastanasan maoineachaidh a ghabhail a-staigh a thaobh maoineachadh phrògraman Gàidhlig, trèanadh, rannsachadh agus obair cho-cheangailte fo Earrannan 183 agus 184 de Achd Craolaidh 1990, Earrannan 32 agus 95 de Achd Craolaidh 1996 agus Pàipearan-taic co-cheangailte riutha.:

Chaidh uallach airson maoineachadh MG ALBA a thoirt gu Ministearan Albannach fon òrdugh seo: The Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc.) Order 1999 (SI 1999 No. 1750).

Bruth an seo airson na h-earrannan às an Achd Chonaltraidh 2003 a tha a’ buntainn ri MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fhaicinn.:

Airson tuileadh fiosrachadh faic:

Broadcasting Act 1990
Broadcasting Act 1996
Communications Act 2003
The Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc.) Order 1999

Chan eil duilleagan taobh a-muigh www.mgalba.com an urra ri MG ALBA.