GàidhligEnglish

Quality and Standards Committee Comataidh Inbhean

The Committee is authorised by the Board to consider whether MG ALBA is delivering to persons living in Scotland a wide and diverse range of high quality programmes in Gaelic. The committee will also consider the performance of BBC ALBA and the impact of the whole of MG ALBA’s activities on Gaelic speakers, those learning the language, those that might wish to learn, and those interested in the language and culture. The Committee will advise the Board and make recommendations to the Board on the matters within its remit.

Establishment and Composition

 • - Meet at least twice per year
 • - Membership: as agreed by the Board
 • - staff member will be the Secretary to the Committee.

Remit

The remit of the Standards Committee includes:

 • 1. To consider on behalf of the Board and advise the Board on BBC ALBA’s strategy positioning as a TV broadcaster in Scotland.
 • 2. to consider and advise the Board on policy and strategy relating to:
  - programmes
  - development and training in Gaelic media
  - Gaelic media research
 • 3. to consider and advise the Board on the quality and standard of Gaelic in BBC ALBA’s programme output
 • 4. to consider on behalf of the Board the fulfillment of policies and strategies within the Committee’s remit
 • 5. to consider on behalf of the Board and to advise on BBC ALBA’s fulfillment of the Board’s objectives
Reporting

The staff will circulate the minutes of the Committee to all members of MG ALBA.

Tha a' Chomataidh air ùghdarrachadh leis a’ Bhòrd a bhith a' measadh mar a tha MG ALBA a’ libhrigeadh raon farsaing de dheagh phrògraman Gàidhlig airson dhaoine ann an Alba. Bidh a’ Chomataidh cuideachd a’ measadh BBC ALBA agus buaidh gnìomhan MG ALBA gu lèir air luchd na Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh, daoine a dh’fhaodadh a’ Ghàidhlig a thogail, agus daoine aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar. Bidh a’ Chomataidh a’ toirt comhairle dhan Bhòrd agus molaidhean a chur dhan Bhòrd air na cuspairean a tha a’ buntainn ris a dleastanas.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • - Coinneachadh co-dhiù dà uair gach bhliadhna
 • - Ballrachd: mar a thèid aontachadh leis a' bhòrd
 • - S e ball den luchd-obrach a bhios na rùnaire air a' Chomataidh.

Dleastanasan

Tha raon-ùghdarrais Comataidh Inbhean a' gabhail a-staigh:

 • 1. measadh às leth a’ Bhùird agus a’ comhairleachadh a’ Bhùird air suidheachadh ro-innleachdail BBC ALBA mar chraoladair TBH ann an Alba
 • 2. beachd agus comhairle a thoirt don Bhòrd air poileasaidh agus ro-innleachd
  - phrograman
  - leasachaidh is trèanaidh anns nam meadhanan Gàidhlig
  - rannsachaidh nam meadhanan Gàidhlig
 • 3. beachd agus comhairle a thoirt don Bhòrd air ìre agus inbhe na Gàidhlig ann am programan BBC ALBA
 • 4. measadh às leth a’ Bhùird air ìre coileantachd phoileasaidhean agus ro-innleachdan a tha fo shealladh na comataidh
 • 5. measadh às leth a’ Bhùird agus comhairleachadh air mar a tha BBC ALBA a’ coileanadh amasan a’ Bhùird
Aithisgean

Bidh an luchd-obrach a’ cuairteachadh geàrr-chunntasan na Comataidh gu gach ball de MG ALBA.