GàidhligEnglish

MG ALBA Board Buill MG ALBA

Allan MacDonald Ailean Dòmhnullach
Allan MacDonald

MG ALBA ChairpersonCathraiche MG ALBA
Calum Ferguson Calum MacFhearghais
Calum Ferguson


David Brew Daibhidh Brew
David Brew

Audit and Assurance Committee ChairmanCathraiche Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh
Donnie MacAulay Donaidh MacAmhlaidh
Donald MacAulay

Dugald MacAulay Dùghall MacAmhlaigh
Dougald MacAulay

Iain Stephen Morrison Iain Stephen Moireasdan
Iain Stephen Morrison


Jo MacDonald Jo NicDhòmhnaill
Jo MacDonald

Quality and Standards Committee ChairmanCathraiche Comataidh Inbhean
Mairi Kidd Màiri Kidd
Mairi Kidd