GàidhligEnglish

Nominations Committee Comataidh Ainmeachaidh

The role of the Nominations Committee is primarily to advise the Board and Ofcom on board succession planning.

Establishment and Composition

 • • The committee shall meet at least twice a year and otherwise as required.
 • • The committee shall comprise at least three members, including the Chairperson and the chairpersons of the other committees.
 • • The Chief Executive shall be the Secretary of the Committee.

Remit

The remit of the Nominations Committee is as follows:

 • • give full consideration to succession planning for members;
 • • regularly review the structure, size and composition (including the skills, knowledge, experience and diversity) of the board and make recommendations to the board and to Ofcom;
 • • before any appointment is made by Ofcom, evaluate the balance of skills, knowledge, experience and diversity on the board, and, in the light of this evaluation, recommend a description of the role and capabilities required for a particular appointment; and
 • • keep under review the leadership needs of the organisation, both executive and non-executive.

Reporting

The Chief Executive shall circulate the minutes of the Committee to all members of MG ALBA.

’S e dleastanas a’ Chomataidh Ainmeachaidh gu h-àraid a bhith a’ comhairleachadh a’ bhùird agus Ofcom air plana iar-theachdail a’ bhùird.

Stèidheachadh agus Ballrachd

 • • Coinneachadh co-dhiù dà uair gach bhliadhna agus mar a chithear iomchaidh nuair a bhios feum.
 • • Bidh co-dhiù triùir bhall air a’ Chomataidh, a’ gabhail a-steach a’ Chathraiche agus cathraichean nan comataidhean eile.
 • • ’S e an t-Àrd-Oifigear a bhios na rùnaire air a’ Chomataidh.

Dleastanasan

Tha raon-ùghdarrais Chomataidh Ainmeachaidh mar a leanas:

 • • Làn bheachdachadh air planadh iar-theachdail airson an ama ri teachd airson buill;
 • • A’ dèanamh lèirmheas cunbhalach air structar, meud agus ballrachd (a’ gabhail a-steach sgilean, eòlas agus iomadachd) a’ bhùird agus a bhith a’ cur mholaidhean chun bhùird agus gu Ofcom;
 • • Mus tèid cur an dreuchd a chur an-sàs le Ofcom, tomhais cothromachd sgilean, eòlas agus iomadachd air a’ bhùird agus an dèidh an tomhais seo, dèam moladh air dealbhachadh an ròl agus na comasan a dh’fheumas airson cur-an-dreuchd sònraichte; agus
 • • Cùm ceannardas na buidhne fo sgrùdadh, an dà chuid roinn-ghnìomach agus neo-ghnìomhach.

Aithisgean

Bidh an t-Àrd-Oifigear a’ cuairteachadh geàrr-chunntasan na Comataidh gu gach ball de MG ALBA.