GàidhligEnglish

Mairi Kidd Màiri Kidd

Màiri Kidd

Mairi is Interim Head of Literature, Languages and Publishing at Creative Scotland. Previously she worked for many years as a publisher, her main interest being in books and other content for children and young people, and as a Lecturer in Publishing. She was Managing Director of Barrington Stoke, an independent publisher, before which she was CEO of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. She is also a director of Cuilean Craicte, a community company that provides new Gaelic books to young people across Scotland, has been director of the Independent Publishers’ Guild and also a member of various other committees promoting inclusion in UK publishing.

Mairi has a keen interest in Gaelic broadcasting and culture. She has been involved in the delivery of drama, story-telling and other provision in various guises including as a writer and actor, both in broadcast and live in front of audiences.

Register of Interests

Tha Màiri na Ceannard Eadar-amail de Litreachas, Cànain agus Foillseachadh aig Alba Chruthachail. Ron sin, bha i na foillsichear le ùidh shònraichte ann an leabhraichean is stuthan eile do chloinn is òigridh, agus na h-Òraidiche ann am Foillseachadh. Bha i na Manaidsear-stiùiridh den chompanaidh foillseachaidh neo-eisimeilich Barrington Stoke agus bha i ag obair ron sin mar Cheannard air Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. Tha i cuideachd na stiùiriche de Chuilean Craicte, companaidh coimhearsnachd a tha a’ toirt leabhraichean ùra Gàidhlig do dh’òigridh air feadh Alba, bha i na stiùiriche air Independent Publishers’ Guild agus de ghrunnan chomataidhean eile a tha a’ brosnachadh in-ghabhaltachd ann am foillseachadh ann am Breatainn.

Tha ùidh mhòr aig Màiri ann an craoladh is cultar na Gàidhlig. Tha i air a bhith an sàs ann a bhith a’ lìbhrigeadh dràma, sgeulachdan is eile ann an diofar dhòighean tro na bliadhnaichean mar sgrìobhaiche, chleasaiche is eile, gach cuid tro chraoladh agus beò air beulaibh sluaigh.

Clàr-ùidhe