GàidhligEnglish

Mairi Kidd Màiri Kidd

Màiri Kidd

Mairi works as a publisher, her main interest being in books and other content for children and young people. She is Managing Director of Barrington Stoke, an independent publisher, before which she was CEO of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. She is also a director of Cuilean Craicte, a community company that provides new Gaelic books to young people across Scotland, a director of the Independent Publishers’ Guild and also a member of various other committees promoting inclusion in UK publishing.

Mairi has a keen interest in Gaelic broadcasting and culture. She has been involved in the delivery of drama, story-telling and other provision in various guises including as a writer and actor, both in broadcast and live in front of audiences.

Register of Interests

Tha Màiri na foillsichear le ùidh shònraichte ann an leabhraichean is stuthan eile do chloinn is òigridh. ’S i Ceannard a’ chompanaidh foillseachaidh neo-eisimeilich Barrington Stoke agus bha i ag obair ron sin mar Cheannard Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. Tha i cuideachd na stiùiriche de Chuilean Craicte, Companaidh Maith na Coimhearsnachd a tha a’ toirt leabhraichean ùra Gàidhlig do dh’òigridh air feadh Alba, den Independent Publishers’ Guild agus de ghrunn chomataidhean eile a tha a’ brosnachadh in-ghabhaltachd ann am foillseachadh ann am Breatainn.

Tha ùidh mhòr aig Màiri ann an craoladh is cultar na Gàidhlig san fharsaingeachd. Tha i air a bhith an sàs ann a bhith a’ lìbhrigeadh dràma, sgeulachdan is eile ann an diofar dhòighean tro na bliadhnaichean mar sgrìobhaiche, chleasaiche is eile, gach cuid tro chraoladh agus beò air beulaibh sluaigh.

Clàr-ùidhe