GàidhligEnglish

Maggie Cunningham Magaidh Choineagan

Maggie Cunningham

Maggie became chairman of MG ALBA in July 2012. She is an experienced executive and leadership coach. Maggie worked in a number of senior positions in the BBC for almost 20 years until 2009. Her roles included Joint Head of Programmes and Services and Head of Radio in BBC Scotland.

She is a founder board member of Sistema Scotland, the charity which aims to transform children’s lives through music; was Chief Executive of Columba 1400 and is a member of the World War One Scottish Commemorations Panel.

Register of Interests

Thòisich Magaidh mar Chathraiche MG ALBA san Iuchar 2012. Tha i air a bhith an sàs ann an trèanadh luchd proifeasanta a tha aig àrd ire nan dreuchd airson bliadhnaichean. Airson faisg air 20 bliadhna suas gu 2009, bha i ag obair ann an dreuchdan aig àrd ìre aig a’ BhBC, nam measg na co-obraiche san dreuchd Ceann Phrògraman agus Sheirbheisean agus Ceannard Rèidio aig BBC Scotland.

Tha i air a bhith na ball bùird den bhuidheann charthannais, Sistema Scotland bho thòisich e, buidheann a tha a' cleachdadh ceòl airson buaidh a thoirt air beatha òigridh; bha i na h-Àrd-Oifigear air Columba 1400 agus na ball de Phanal Cuimhneachaidh a’ Chiad Chogaidh.

Clàr-ùidhe