GàidhligEnglish

Jo MacDonald Jo NicDhòmhnaill

Jo MacDonald

Jo MacDonald is a native Gaelic speaker from the island of Lewis. During her career spent largely with the BBC, she worked mainly in factual and education programming. Before leaving the BBC at the end of 2008 she was Managing Editor of BBC Gàidhlig, a tri-media department whose output includes the national Gaelic radio service BBC Radio nan Gaidheal; a wide range of television programming for the new Gaelic channel BBC ALBA and for BBC2; and the Gaelic website bbcalba.co.uk.

She was also member of MAGOG whose 2002 report to Scottish ministers recommended the establishment of a body which would take a strategic approach to Gaelic Development activities.

Jo now works as a freelance researcher, writer, broadcaster and translator. She is a member of An Seotal ’s Gaelic terminology panel and a member of The Sorley Maclean Trust.

Register of Interests

Is e Leòdhasach a tha fileanta sa Ghàidhlig, a tha ann an Jo NicDhòmhnaill. Rè a beatha-obrach, a chur i seachad gu ìre mhòr aig a’ BhBC, bha i aig àrd-ìre ann an rèidio, telebhisean agus air-loidhne. Mun àm a dh’fhàg i am BBC aig deireadh 2008 bha i na Manaidsear Deasachaidh aig BBC Gàidhlig. Tha i a-nise ag obair air a ceann fhèin mar sgrìobhaiche, rannsaiche, eadar-theangair agus craoladair.

Bha i na ball den bhuidheann MAGOG a mhol don Riaghaltas ann an 2002 buidheann a stèidheachadh a ghabhadh uallach airson ro-innleachd leasachaidh na Gàidhlig.

Tha Jo na ball den t-Seotal, am pannal airson briathrachas Gàidhlig agus na ball de dh’Urras Shomhairle MhicIlleathain.

Clàr-ùidhe