GàidhligEnglish

Dugald MacAulay Dùghall MacAmhlaigh

Dougald MacAulay

After qualifying as a Chartered Accountant, Dougie spent 10 years with two of the Big Six firms as head of department specialising in Corporate Recovery and Rescue. He left Private Practice to spend a number of years in Industry at Managing Director and Chief Executive levels before starting his own business nearly 26 years ago, concentrating mainly on the Property, Engineering and Childcare sectors.

In the last few years he has successfully divested himself of a number of businesses but still retains operations employing some 90 staff.

Dougie, who is married in Glasgow, originally comes from North Uist and is a native Gaelic speaker.

Register of Interests

An dèidh teisteanaich mar Chunntasair Chùmhnantaichte, chuir Dougie seachad 10 bliadhna le dhà de na buidhnean ‘Big Six’ mar cheannard roinnean a’ speisealachadh ann an ath-shlànachadh agus sàbhalachadh Corporra. Dh’fhàg e an Raon Phrìobhaideach gus a bhith na Stiùiriche Riaghlaidh agus Cheannard ann an Gnìomhachas, mus do thòisich e air a cheann fhèin bho chionn faisg air 26 bliadhna. The e an sàs gu sònraichte ann an Raointean Thoglaichean, Innleadaireachd agus Chùram-cloinne.

Sna beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh, reic e grunnan de na gnothachasan aige ach tha e fhathast an sàs san obair, le luchd-obrach de 90.

Tha Dougie pòsta ann an Glaschu. Rugadh e ann Uibhist a Tuath agus tha e fileanta sa Ghàidhlig.

Clàr-ùidhe