GàidhligEnglish

Donnie MacAulay Donaidh MacAmhlaidh

Donnie MacAula

Donnie has a wealth of experience in economic development having served with Highlands & Islands Enterprise for 36 years. Prior to his retiral from HIE in 2016 he held a range of senior positions, including Area Manager for the Western Isles, Chief Executive of Western Isles Enterprise, Regional Director for Argyll & the Islands and the Western Isles area, and latterly as Director of Regional Infrastructure.

His area of expertise includes the management and delivery of programmes targeting support to individuals, businesses and community groups including social and community programmes, business development programmes, infrastructure provision and training. Other areas of expertise include recruitment and team building, corporate governance and budget management.

Donnie was born and brought up in Carloway, Lewis where he still lives. He is an active crofter and serves as Grazing’s Clerk for the 2 crofting townships of Garenin and of Upper Carloway.

Register of Interests

Le bhith ag obair airson Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) airson 36 bliadhna, tha beartas de eòlas ann an leasachadh eaconamach aig Donnie. Mus do leig e seachad a dhreuchd aig HIE ann an 2016, bha e ann an obraichean aig àrd ìre, nam measg Manaidsear Raoin airson nan Eilean Siar, Ceannard Iomairt nan Eilean Siar, Stiùiriche Roinneil airson Na h-Eileanan An Iar agus Earra-Ghàidheal ’s na h-Eileanan agus mu dheireadh mar Stiùiriche Roinneil Bun-structair.

Tha a chuid eòlais a’ toirt a-steach a bhith a’ manaidseadh agus a’ lìbhrigeadh prògraman-obrach ag amas air a bhith a’ taiceachadh dhaoine fa leth, gnìomhachasan agus buidhnean coimhearsnachd, nam measg prògraman sòisealta agus coimhearsnachd, prògraman leasachadh gnìomhachais, solarachadh bun-structar agus trèanadh. A thuilleadh air an sin, tha eòlas aige ann am fastadh agus a’ neartachadh sgiobaidhean, riaghladh corporra agus manaidseadh bhuidseatan.

Rugadh agus thogadh Donnie ann an Càrlabhagh, Leòdhas, far a bheil a dhachaigh an-diugh. Tha e an sàs ann an croitearachd agus tha e na Chlèireach Baile ann an Garenin agus Mullach Chàrlabhaigh.

Clàr-ùidhe