GàidhligEnglish

Donald MacAulay Dòmhnall MacAmhlaigh

Donnie MacAula

Donnie is involved in social and economic development at Highlands and Islands Enterprise.

He is the Director of Regional Infrastructure at HIE, having previously been the Regional Director for the Western Isles and Argyll and the Islands.

He has a vast knowledge of development, economic and social issues and has worked in this field for 30 years. He was Chief Executive of Western Isles Enterprise for many years, promoting social development, economic development and training for every community across the islands.

Donnie was born and brought up in Carloway, Lewis, where he still lives. He is an active crofter and serves as Grazings Clerk for the township.

Register of Interests

Tha Donnie an sàs ann an obair leasachaidh, ag obair aig Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

Tha e na Stiùiriche Roinneil Bun-structair aig HIE, agus roimhe sin bha e na Stiùiriche Roinneil airson Na h-Eileanan An Iar agus Earra-Ghàidheal ’s na h-Eileanan.

Tha eòlas farsaing aige air saoghal leasachaidh, eaconomach agus sòisealta, agus thòisich e san roinn-obrach seo bho chionn deich air fhichead bliadhna air ais. Bha e na Cheannard aig Iomairt nan Eilean Siar airson iomadh bliadhna, ag adhartach leasachadh sòisealta agus eaconomach agus trèanadh do gach coimhearsnachd air feadh na h-eileanan.

Rugadh agus thogadh Donnie ann an Càrlabhagh, Leòdhas, far a bheil a dhachaigh an-diugh. Tha e an sàs ann an croitearachd agus tha e na Chlèireach anns a’ bhaile.

Clàr-ùidhe