GàidhligEnglish

David Brew Daibhidh Brew

David Brew

David Brew is a Gaelic learner. He is a Board Member of Creative Scotland, a Governor of Robert Gordon University and an adjudicating panel member of the General Teaching Council for Scotland.

A senior civil servant until he retired from the Scottish Government, he was responsible from 2004 to 2006 for promoting the development of Gaelic, establishing Bòrd na Gàidhlig and sponsoring Gaelic-medium education. His subsequent responsibilities included community land ownership, crofting reform and fisheries management.

He is also a former Chief Executive of the Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Register of Interests

Is e neach-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha ann an Daibhidh Brew. Tha e na Bhall de Bhòrd Alba Chruthachail, na Neach-riaghlaidh air Oilthigh Raibeart Gòrdan agus na bhall rèiteachaidh air pannal de Chomhairle Teagaisg na h-Alba.

Bha e na àrd sheirbheiseach catharra gus an do leig e dheth a dhreuchd aig Riaghaltas na h-Alba, an urra ri bhith ag adhartachadh leasachadh na Gàidhlig eadar 2004 agus 2006, a’ stèidheachadh Bòrd na Gàidhlig agus a’ sponsaireadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. An dèidh sin bha e mar uallach air a bhith an sàs ann an cùisean ceannachd fearainn às leth na coimhearsnachd, ath-leasachadh croitearachd agus rianachd an iasgaich.

Bha e cuideachd ron seo na Cheannard air Institiut nan Cunntasairean Clàraichte an Alba.

Clàr-ùidhe