GàidhligEnglish

Catriona MacPhee Catriona Nic a’ Phì

Catriona MacPhe

Catriona MacPhee was raised in East Kilbride by Uist-born parents and is a native Gaelic speaker. She has been involved in broadcasting for more than 15 years, starting at Radio nan Gàidheal and also involved in children’s and on-line programming. She has been self-employed since 2006, taking part in and presenting programmes for BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal.

Register of Interests

Chaidh Catriona Nic a’ Phì a togail ann an Cille Bhrìghde an Ear le pàrantan Uibhisteach agus tha i fileanta sa Ghàidhlig. Tha i air a bhith an sàs ann an craoladh còrr is 15 bliadhna, an toiseachd aig Radio nan Gàidheal ach cuideachd an lùib phrògraman chloinne agus prògraman air-loidhne. Tha i air a bhith ag obair air a ceann fhèin bho 2006, a’ gabhail pàirt ann agus a’ lìbhrigeadh phrògraman airson BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal.

Clàr-ùidhe