GàidhligEnglish

Catriona MacPhee Catriona Nic a’ Phì

Catriona MacPhe

Catriona MacPhee was raised in East Kilbride by Uist-born parents and is a native Gaelic speaker. She has been involved in broadcasting for more than 15 years, starting at Radio nan Gàidheal and also involved in children’s and on-line programming. She has been self-employed since 2006, taking part in and presenting programmes for BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal. She is currently studying for an honours degree in Gaelic and Scottish History from Glasgow University.

Register of Interests

Chaidh Catriona Nic a’ Phì a togail ann an Cille Bhrìghde an Ear le pàrantan Uibhisteach agus tha i fileanta sa Ghàidhlig. Tha i air a bhith an sàs ann an craoladh còrr is 15 bliadhna, an toiseachd aig Radio nan Gàidheal ach cuideachd an lùib phrògraman chloinne agus prògraman air-loidhne. Tha i air a bhith ag obair air a ceann fhèin bho 2006, a’ gabhail pàirt ann agus a’ lìbhrigeadh phrògraman airson BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal. Tha i an-dràsta a’ dèanamh ceum le urram ann an Gàidhlig agus Eachdraidh na h-Alba aig Oilthigh Ghlaschu.

Clàr-ùidhe